Практичне навчання

Практичне навчання, виробнича та переддипломна практика в період пандемії COVID та війни (2021-2022 н.р.)
     Пандемія  COVID-19, російсько-українська війна  стали для системи охорони здоров’я  випробовуванням на міцність. У сучасних умовах для закладів фахової передвищої освіти постало важливе питання – як допомогти студентам на відстані здобути грунтовні знання, адже від цього  залежить якість практичної підготовки випускників  медичних  навчальних закладів.
      На жаль пандемія та війна внесли корективи у практичне навчання. Практична підготовка передбачає оволодіння навиками, які можна успішно засвоїти при проходженні практики  як виробничої   так і переддипломної   в усіх клінічних відділеннях  закладу охорони здоров’я. Але пандемія та війна обмежили можливості студента плідно працювати в стаціонарах під час практик.
     Дистанційна та очна форма навчання, це не тільки різні форми навчання, але і в підсумку – різні знання.  Навчаючись в коледжі, студенти повинні вийти з його стін кваліфікованими спеціалістами. І тому під час очного циклу навчання основні зусилля були зосереджені на відпрацюванні практичних навиків як в навчальній кімнаті коледжу  чи закладі охорони здоров’я  так і у ліжка пацієнта. Досвід у цьому питанні у нас уже є, так як роки пандемії та місяці війни заставили нас зосередити основну увагу на відпрацюванні практичних навиків, особливо під час навчального процесу в коледжі.
Практичне навчання студентів є невід’ємною складовою підготовки фахівців з вищою освітою і галузевих стандартів вищої освіти. Практичне навчання спрямоване на закріплення теоретичних знань, набуття і удосконалення практичних навичок і вмінь.
     Після двохрічної перерви, зв’язаної з карантином з приводу COVID, студенти коледжу пройшли повноцінну виробничу та переддипломну практики  в  закладах  охорони здоров’я  міста Івано-Франківськ та області, а також в наших сусідніх областях: Тернопільська, Львівська та Закарпатська. До практики в закладах охорони здоров’я ми готували студентів, вивчали та дивились на реакцію адміністрацій лікарень у зв’язку з карантином. І тому попередньо наші студенти 4  курсу пішли по бажанню на волонтерську роботу у чотири заклади охорони здоров’я міста Івано-Франківськ (ОКЛ, ПКОЦ, ЦМКЛ, ОДКЛ) в якості помічника медичної сестри. Почалась дана волонтерська робота 17 березня 2022 року і тривала до початку переддипломної практики, в якій прийняло участь 84 студенти. У зв’язку з пандемією та війною студентам 3 та 4 курсу (виробнича та переддипломна практики) дали право вибору місця проходження практики: місто Івано-Франківськ та по місцю проживання (райони). Одночасно утворилась і третя група студентів, які залишились за кордоном і не мали  можливості та бажання повернутись в Україну. Практику вони проходили в дистанційному форматі, щоденно викладачі клінічних дисциплін проводили з ними практичні заняття в дистанційному форматі (19 студентів 4 курсу і 15 студентів 3 курсу). Студенти поступово повертались в Україну і зразу направлялись в заклади охорони здоров’я. 9 закладів охорони здоров’я міста Івано-Франківськ та 33 в Івано-Франківській області і сусідніх 3 областях прийняли студентів на виробничу та переддипломну практики. В усі заклади охорони здоров’я були направлені листи з приводу практики, накази про допущення до практики, списки бригад, розклад роботи бригад. Були створені групи у вайбер (переддипломна практика, виробнича практика), де розмістили  в електронному форматі щоденники, цифрові звіти, путівки на практику, розклад роботи бригад та списки бригад. Щоденно старші бригад доповідали в групу  про присутніх на практиці та хід практики.
     Згідно графіка замірів практичних навиків студенти, які проходили практику в місті Івано-Франківськ та області, три-чотири рази за період практики  проходили в коледж для здачі практичних навиків з трьох-п’яти клінічних дисциплін та відпрацювання обов’язкових для усіх студентів практичних навиків в медпункті коледжу ( ЕКГ, СЛР). По завершенню виробничої та переддипломної практик студенти здавали диференційований залік захисту практик. Для студентів, які проходили практику в дистанційному форматі, захист практики проходив в коледжі.
     Незаперечним стимулом до зростання професійної майстерності студентів є систематичний контроль їхніх знань, практичних вмінь та навичок на всіх етапах навчання, а саме під час «фантомних занять» з основних клінічних дисциплін, під час відпрацювання практичних навичок у медичному пункті коледжу та замірів практичних навичок в період проходження практики.

 

КЗФПО "Івано-Франківський медичний фаховий коледж" ІФОР

  Професійна підготовка студентів – це сукупність знань, практичних навичок і вмінь, необхідних для виконання роботи в певній галузі трудової діяльності. Сучасне життя ставить перед випускниками медичного коледжу вимогу: «Не лише знай, але і вмій». Не дарма, мабуть, кажуть, що теорія має пройти іспит практикою. Практичне навчання є невід’ємною складовою навчального процесу. Найважливіше завдання сучасної вищої школи – підготовка компетентного, гнучкого, конкурентноспроможного фахівця. Гасло дня – добре знати і досконало вміти, те що стосується безпосередньо майбутнього спеціаліста. Формування системи знань, навичок і вмінь відбувається поступово крок за кроком, від простого до складного. Зростаюча конкуренція на ринку праці, започаткована тенденція до зменшення вакансій та збільшення числа безробітних фахівців, в т.ч. і молодших медичних спеціалістів, спонукає нас організувати навчальний процес таким чином, щоб наш випускник відразу ж після здобуття диплому міг професійно виконувати свої функціональні обов’язки, тобто, був конкурентноспроможним на ринку праці. 
 
 Формування професійних компетентностей майбутнього фахівця-медика нині вимагає від навчального закладу принципово нового підходу: інтеграції професійної освіти, практичної діяльності та інтенсивного впровадження інноваційних технологій.
 Практичне навчання студентів є обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня і набуття студентом професійних навичок та вмінь. 
Практика є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів в коледжі.
Організація практичного навчання в Івано-Франківському базовому медичному коледжі проводиться відповідно до чинних нормативних документів: 
 • Наказ № 93 від 8.04.1993 р. Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України»; 
 • Наказ № 351 від 20.12.1994 р. Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін до Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України»; 
 • Наказ № 690 від 07.12.2005 р. МОЗ України «Про затвердження Положення про організацію та проведення практики студентів вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації»; 
 • Наказ № 460 від 01.06.2013 р. МОЗ України «Про затвердження протоколів медичної сестри (фельдшера, акушерки) з догляду за пацієнтом та виконання основних медичних процедур та маніпуляцій»; 
 • Щорічні накази Департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації "Про проведення навчальної, виробничої та переддипломної практик студентів Івано — Франківського базового медичного коледжу на базах закладів охорони здоров’я м. Івано-Франківська та області".
 Зусилля дирекції коледжу спрямовані на те, щоб забезпечити навчальний процес сучасними технічними засобами навчання: комп’ютерами, відеопроекторами, телевізорами, DVD-програвачами, фотоапаратами, відеокамерами, відеотекою навчальних фільмів, підручниками. Для студентів коледжу створені всі умови для професійної самореалізації особистості. 
Навчальний процес відповідно до навчального плану забезпечують: 
 1. Спеціалізовані кабінети — 34
 2. Лабораторії — 3
 3. Актовий зал коледжу —1
 4. Крита спортивна арена —1
 5. Кабінет практичного психолога —1
 6. Навчальні кімнати в закладах охорони здоров’я міста Івано-Франківська — 37
 В квітні-травні 2014р. відповідно до Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затверджене наказом МОНУ від 20.07.2004р. №601, Положення про атестацію кабінетів (лабораторій) ІФБМК від 30.09.2013р, в коледжі була проведена атестація навчальних кабінетів (лабораторій).
 В травні-червні 2017р. відповідно до Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затверджене наказом МОНУ від 20.07.2004р. №601, Положення про атестацію кабінетів (лабораторій) ІФБМК від 30.09.2013р, в коледжі була проведена атестація навчальних кабінетів (лабораторій).

    Навчальні кабінети та лабораторії оснащені необхідним медичним обладнанням, інструментарієм, муляжами, фантомами та предметами догляду. Використовуючи потужну клінічну базу для практичного навчання, студенти вивчають дисципліни циклу професійної та практичної підготовки безпосередньо біля ліжка хворого, знайомляться з новими діагностичними технологіями та сучасними методами лікування пацієнтів. Це дає можливість максимально наблизити навчальний процес до умов, у яких випускникам доведеться працювати по завершенню навчання. 
 Студенти мають можливість займатися в тому чи іншому закладі охорони здоров’я міста Івано-Франківська відповідно до тематики практичних занять, де, окрім поглибленого вивчення матеріалу, надають посильну допомогу медичному персоналу та здійснюють догляд за хворими. 

     Особливо важливою для підвищення професійної майстерності та виховання моральних якостей майбутніх медичних працівників, є робота студентів у Госпісі та геріатричному пансіонаті, де знедолені, покинуті люди потребують особливої уваги. 

    З закладами охорони здоров’я, де проходить навчальна практика під керівництвом викладача, виробнича та переддипломна практики складені угоди про співпрацю. 

 

 З метою формування професійних навичок та вмінь створені умови для практичного тренінгу в слідуючих кабінетах: 
 1. Кабінет з основ медсестринства. Тренажерний кабінет.
 2. Кабінет догляду за хворими та ММТ.
 3. Кабінет медсестринства у внутрішній та сімейній медицині.
 4. Кабінет хірургії, медсестринства в хірургії та онкології.
 5. Кабінет акушерства та гінекології, медсестринства в акушерстві та 
гінекології, репродуктивного здоров’я та планування сім’ї.
 6. Кабінет педіатрії, медсестринства в педіатрії.
 7. Кабінет мікробіології, інфектології з епідеміологією.

 Єдина можливість забезпечення високоякісної освіти на всіх етапах та рівнях – це отримання вичерпної інформації про стан освіти. Тому в навчальному закладі постійно проводився моніторинг рівня знань та практичних вмінь студентів: 
 1. Експертно-діагностична оцінка рівня практичної підготовки 
студентів.

 2. Заміри рівня та якості практичної підготовки студентів.

    3. Консультативна експертно-діагностична допомога.

    4. Фантомні заняття з основних клінічних дисциплін
 5. Відпрацювання практичних навиків у медичному пункті коледжу
 6. Заміри практичних навиків під час проходження виробничої та переддипломної практик
 7. Диференційований залік
 Для проведення навчальної практики під керівництвом викладача в коледжі широко використовують технічні засоби навчання. В коледжі функціонує: 
 1. Комп’ютери – 188
 2. Мультимедійні комплекси – 24
 3. Плоско-панельні телевізори – 26
 4. Інтерактивний дошки – 3
   5. Інтерактивна панель – 1

 

  Для користування студентів і викладачів бібліотека коледжу оснащена 10 комп’ютерами, наявні – 548 електронних книг. 

    Невід'ємною складовою підготовки спеціалістів у нашому навчальному закладі є виробнича і переддипломна практика студентів. Метою цих видів практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них професійних умінь та навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.
 Велике значення у практичній підготовці фахівців відіграють під час навчальної практики під керівництвом викладача, виробничої та переддипломної практик студентів чергування у відділеннях хірургічного, терапевтичного, педіатричного профілів закладів охорони здоров’я м. Івано-Франківська, а також у пологових залах міського пологового будинку та обласного перинатального центру.

     Найбільший ефект в організації і проведенні виробничої та переддипломної практик досягається завдяки чіткому плануванню на весь навчальний рік, тісному контакту з органами охорони здоров’я, що дозволяє реалізувати взаємну відповідальність навчального закладу і закладів охорони здоров’я за професійну підготовку майбутніх фельдшерів та медичних сестер і наблизити рівень підготовки медичних фахівців I -II рівня акредитації до світових стандартів.

 Однією із форм підвищення рівня своєї професійної майстерності є робота у клінічних гуртках та творчих групах. Участь у наукових дослідженнях відкриває у студентів нові знання, розкриває творчі здібності, професійні якості майбутнього фахівця, породжує творчий підхід до організації своєї роботи. Досвідчені викладачі коледжу розробляють тематику пошукової та дослідницької роботи, спрямовують діяльність студентів на опрацювання рекомендованої літератури, проводять консультації, допомагають узагальнити і систематизувати отримані результати. 
 В коледжі впродовж навчального року працюває 36 гуртків та творчих груп, до участі в яких залучається 320-340 студентів. 36 викладачів закладу є керівниками гуртків та творчих груп.
 З нагоди відзначення Дня науки в Україні щорічно в травні місяці проводиться студентська науково-теоретична конференція дослідницько-пошукових та інформаційних робіт (див. Дослідницько — пошукова робота)

КОЛЕДЖНИЙ КОНКУРС
"ЕСКУЛАП"
фахової майстерності із спеціалізації
"Сестринська справа" у зв'язку
з підготовкою до Всеукраїнського
конкурсу професійної майстерності
студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації
 
14 листопада - Медсестринство в хірургії
21 листопада - Медсестринство в педіатрії
28 листопада - Основи медсестринства, медсестринство у внутрішній медицині 
 
Переможці:
1. Андрусишин Марія - IV  курс 9 група
2. Буждиган Анастасія - IV  курс 6 група
3. Юрків Іванна - IV  курс 9 група
Заступник директора з НВР
Я. Гарко

Медсестринство в хірургії

Медсестринство в педіатрії

Основи медсестринства, медсестринство у внутрішній медицині

 

Наша адреса

Тел/факс: (0342) 75-32-58
Відділення післядипломної освіти
Тел: (0342)528004
 

 

Для студентів

Moodle

Корисні посилання

ZNO

vfpo

Copyright © 2023 Комунальний заклад фахової передвищої освіти "Івано-Франківський медичний фаховий коледж" Івано-Франківської обласної ради/ м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи 165