Природничо-наукових дисциплін

Циклова комісія природничо-наукових дисциплін

   CK pryrodnychi

pryrodnychi2024

     28 серпня 2023р. відбулося засідання циклової комісії. Обговорено та погоджено план роботи ЦК, регламентовану документацію для якісного забезпечення освітнього процесу, яка підпорядкована    реалізації коледжної методичної проблеми: «Єдність теоретичного та практичного навчання – запорука формування загальних та спеціальних компетентностей здобувача освіти»». У зв’язку з продовженням воєнного стану, методичне забезпечення кожного освітнього компонента повинно забезпечувати змішане навчання та бути доступним для здобувачів освіти на сайті коледжу на платформі Moodle.

     11 жовтня 2023р. на засіданні ЦК розглядались питання: «Про творчі завдання з освітнього компонента «Анатомія та фізіологія» як засобу розумової діяльності та активізації наукового потенціалу здобувачів освіти» (доп. викл. Бойко А.В.). У жвавій дискусії обговорені пріорітетні завдання професійного та особистісного становлення здобувачів освіти в сучасних складних умовах.

«Про роботу студентів у малих навчальних групах як елементу інтерактивного навчання, спрямованого на формування комунікативної компетентності та соціалізації особистості» викл. Бажалюк В.М. у контексті попередньої доповіді поділилась досвідом впровадження елементів інтерактивного навчання на заняттях з освітнього компонента «Патоморфологія та патофізіологія»

     08 листопада 2023р. для проведення коучингу на тему: «Гіперчутливість та психологічна підтримка людей, які втратили близьких» на засідання ЦК запрошена практична психологиня коледжу Янко Я.А. У зв’язку з воєнними подіями в Україні проведення такої зустрічі була на часі. З використанням інноваційних технологій та в дискусії були розглянуті поради: як знизити гостру гіперчутливістьу дорослих, як допомогти дітям різних вікових категорій впоратися з горем, які дії сприятимуть екологічному і емпатійному спілкуванню з людьми.

     06 грудня 2023р. на засіданні ЦК обговорили доповідь «Про розвиток креативного мислення під час вивчення освітнього компонента «Обстеження та оцінка стану пацієнта» представлену Рябовою Т.Д. «Креативність – це здатність народжувати надзвичайні ідеї, відхилятися від традиційних схем мислення, швидко розв'язувати проблемні ситуації. Основні складові креативності: швидкість думки, її гнучкість, оригінальність, допитливість». Наше завдання з допомогою різних методик та тренінгів формувати креативність у здобувачів освіти і, таким чином, досягати компетентності до міжособистісної та групової взаємодії.

 


     07 грудня 2023р. члени творчої групи (здобувачі освіти ІІ та ІІІ курсів спеціалізації: лікувальна справа) при кабінеті мікробіології, інфектології та епідеміології на честь відзначення Всесвітнього дня боротьби з ВІЛ/СНІДом представили дійство «ВІЛ/СНІД, передбачити, уникнути, не захворіти». Представлення основних груп ризику у вигляді інсценізації, тематична мультимедійна презентація, інформаційні повідомлення професійного та санітарно – освітнього спрямування, статистичні дані, включаючи матеріали ОКІЛ, авторський вірш та велібри дали змогу здобувачам освіти більш глибоко усвідомити значимість для молоді даної проблеми, яку нарекли «чума середини ХХ - ХХІ століть».

 

    13 грудня 2023р. члени ЦК та представники адміністрації відвідали показове заняття у викл. Бойко А.В. з освітнього компонента «Анатомія та фізіологія людини» на тему: «Змішані черепні нерви». .Використання інноваційних технологій (мультимедійної презентації), інтерактивних елементів навчання (робота у малих групах), формування навичок до міжособистісної взаємодії та здатності до роботи в мультидисциплінарній команді, внутрішньотематичні інтеграційні зв’язки та з іншими освітніми компонентами, усне індивідуальне опитування, виконання тестових завдань різної складності дали змогу здобувачам освіти належним чином засвоїти запропоновану тематику.

     20 грудня 2023р. члени ЦК та представники адміністрації взяли участь у показовому психолого – педагогічному консиліумі «Стрес. Стійкість» - модератор Мельник Г.М., викл. освітнього компонента «Основи загальної та медичної психології». З використанням мультимедійної презентації, відеосюжету «В’язальниця» були подані сучасні теоретичні погляди на стрес та стресові реакції. Галина Михайлівна запросила присутніх попрактикувати разом з нею шляхи підсилення ресурсів життєстійкості, техніки стабілізаційних вправ. «Психічна стійкість не є обов’язково «успадкованою», кожен може її розвивати» - радять нам психологи.

     10 січня 2024р. відбулося засідання циклової комісії щодо підведення підсумків роботи викладачів за осінній семестр, аналізу відвіданих занять, моніторингу успішності здобувачів освіти. Дискусійно з представниками адміністрації (які є активними членами циклу) обговорювались питання, що тематично інтегруються з порядком денним педагогічної ради, визначались шляхи реалізації проблемних питань освітнього процесу у весняному семестрі, розвиток творчих здібностей та педагогічної майстерності викладачів.

     07 лютого2024р. за Круглим столом «Методи стимулювання та мотивації навчально – пізнавальної діяльності здобувачів освіти» розглядались та обговорювались питання:

 1. 1. «Формування спеціальних компетентностей та позитивної мотивації в особистісно орієнтованому навчанні» (доп. Тригуб І.В.).

Головними завданнями такого напрямку освітнього процесу є:

- розкриття та розвиток індивідуальних пізнавальних можливостей кожного здобувача освіти, допомога йому в самопізнанні, самореалізації, самоактуалізації та самовизначенні

- формування культури життєдіяльності, яка дає можливість продуктивно будувати власне життя.

 1. 2. «Мотивація пізнавальної діяльності здобувачів освіти засобами поєднання традиційних та нетрадиційних методів навчання»

(доп. Карабін Ю.В.). Мотивація майбутнього фахівця - це не одноразова акція, а цілеспрямована робота, яка має організовувати і тримати в полі зору його інтерес до пізнання нового впродовж усього навчального часу. З цією метою сьогоднішня педагогічна наука в освітньому процесі активно інтегрує традиційні методи з новітніми (самостійне складання творчих завдань, пошук аналогів у повсякденному житті, стратегії дискусії та дебатів тощо), що сприяє стимулюванню та мотивації пізнавальної діяльності здобувачів освіти.

 1. 3. «Творчий підхід в освітньому процесі як один із шляхів подолання пасивності здобувачів освіти на заняттях» (доп. Мельник Н.М.).

Актуальним на часі є вивчення освітнього компонента «Безпека життєдіяльності», що вимагає активної участі та співпраці суб’єктів діяльності. Для активізації здобувачів освіти, покращення їх розуміння та усвідомлення принципів безпеки, пропонуються інтерактивні методики: рольові ігри, практичні вправи та симуляції, творчі проєкти та дослідження, дискусії та інші новітні технології. Таким чином, творчий підхід у вивченні будь – якого освітнього компонента може ефективно стимулювати активність здобувачів освіти, допоможе їм краще засвоїти навчальний матеріал, що є важливим для забезпечення безпеки і здоров’я на особистому та професійному рівнях.

     06 березня 2024р. на засіданні ЦК обговорювались питання:

♦ «Про формування дослідницьких та пізнавальних умінь здобувачів освіти через використання комп’ютерних засобів. Стан підготовки до коледжної студентської конференції». Викл. Бажалюк В.М. висвітлила основні теоретичні засади щодо розвитку творчих здібностей здобувачів освіти, активізації пізнавальної діяльності на заняттях, у творчих групах при кабінетах, у разі самоосвіти та самопізнання. При обговоренні викладачі звернули увагу на можливості виконання експериментів на заняттях з медичної хімії, використання інноваційних технологій в освітньому процесі, при підготовці позааудиторних заходів (куратори груп), виконанні

творчо – пошукових робіт при кабінетах. Розглянули тематику та підготовку творчих робіт до коледжної конференції.

♦ «Про формування екологічного світогляду у здобувачів освіти» - (викл. Янківська М.І.). Основний мотив доповіді – у комплексному вихованні здобувачів освіти реалізовувати екологічні переконання та формувати практичні навики і прагнення до природоохоронної діяльності.

     10 квітня 2024р. Доповідь «Про сучасні мультимедійні системи навчання та їх використання при викладанні фармакології та медичної рецептури» на засіданні ЦК представила викл. Павлюк Н.В. Вона висвітлила переваги включення мультимедійних систем в освітній процес, ознайомила присутніх з можливостями  використання симуляційних програм, інтерактивних онлайн – платформ, діяльності віртуальних лабораторій, презентацій, тестових завдань, вікторин, що створить оптимальні можливості для ефективного засвоєння матеріалу та розвитку практичних навичок.

На засіданні також обговорені та погоджені методичні матеріали до літньої заліково – екзаменаційної сесії.

табл2022 2023

     15 серпня 2022р. відбулося засідання циклової комісії, на якому розглядались питання реалізації коледжної методичної проблеми: ««Єдність теоретичного та практичного навчання – запорука формування фахових компетентностей здобувача освіти»». На засіданні обговорено та погоджено план роботи ЦК, методичне забезпечення освітніх компонентів, індивідуальні плани викладачів та іншу документацію, регламентовану освітнім процесом, проведений інструктаж з охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки. Розглянуті рекомендації фахівця з надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути під час бойових дій. У зв’язку з впровадження воєнного стану, методичне забезпечення кожної освітньої компоненти повинно відповідати змішаному навчанню та бути доступним для здобувачів освіти на сайті коледжу на платформі Moodle.

 

     17 вересня 2022р в Україні відбулась соціальна подія глобального масштабу - Всесвітній день прибирання «World Cleanup Day». Здобувачі освіти коледжу за ініціативою Скуповської Г.І. (викл. освітньої компоненти «Основи екології та профілактичної медицини»), не зважаючи на запроваджений воєнний стан, взяли активну участь у запропонованій акції, яка проходила під гаслом: «Чисте довкілля – чисте сумління!» Пам’ятаймо: це наш простір, це наше довкілля, це запорука нашого здоров’я!

Живи у злагоді з природою

     05 жовтня 2022р. відбулося засідання циклової комісії у змішаному форматі. Розглядались та обговорювались питання:

 1.  «Про удосконалення мультимедійного супроводу занять як засобу забезпечення ефективності освітнього процесу» (викл. Карабін Ю.В.). Висвітлені питання щодо мультимедійних ресурсів та їх ролі в освіті. Подані типи мультимедійних презентацій, вимоги та принципи їх створення, порядок використання. Охарактеризовані позитивні сторони та недоліки слайд – презентацій, особливості їх використання в умовах змішаного навчання.
 2. «Про особливості проведення змішаного та дистанційного освітнього процесу в умовах воєнного стану» (викл. Бажалюк В.М.)

Вирішення проблем організації освітнього процесу в умовах воєнного стану повинні розроблятись для органів влади, органів управління освітою, закладів освіти, батьків. В умовах воєнного часу слід керуватись наказом МОН від 01.04.2022р. №290 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо окремих питань завершення 2021 – 2022н.р.», який передбачав ущільнення навчального матеріалу, організацію самостійної освітньої діяльності, додаткові консультацій, використання технологій дистанційного навчання. Слід організовувати навчання так, щоб не було перевантаження від безперервної роботи з технічними засобами, зважати на стан здоров’я здобувачів освіти. Окрім здійснення освітнього процесу, постійна увага повинна бути спрямована на психологічну підтримку здобувачів освіти.

     09 листопада 2022р. у змішаній формі проведене засідання ЦК з обговорення питань:

 1. «Про психологічну стійкість викладачів в умовах воєнного часу»

(викл., психологиня Мельник Г.М.). Психологічний тренінг був цікавим та захопливим для викладачів ЦК – розслаблюючі вправи, арт – терапія, картка самоаналізу, метафоричні карти тощо. Ці методики дали змогу практично проаналізувати та скласти план індивідуального врегулювання, відповісти на особисте питання:

«Як я турбуюсь про себе?». Викладачі розповідали про свої уподобання – систематичні заняття фітнесом, відвідування театру, читання художньої літератури, технічну творчість, роботу на присадибних ділянках тощо. Особливо вразило захоплення вишиванням (Тригуб І.В.), заняття здоров’язберігаючими вправами (Гафійчук І.І.), розв’язування японських кросвордів (Басараба Т.П.). Розгляд даного питання був на часі - складаємо подяку Галині Михайлівні за інформативність та практичне втілення питання.

 1. Обговорення та погодження екзаменаційної документації з навчальної дисципліни «Фармакологія та медична рецептура»

Галузь знань 22 Охорона здоров’я Спеціальність 223 Медсестринство спеціалізація: сестринська справа (викладачі Басараба Т.П.,

Петраш О.В., Рябова Т.Д.). Представлені методичні матеріали з врахуванням проведення екзамену як в очному, так і в онлайн режимах.

     07 грудня 2022р. на засіданні ЦК обговорювались питання:
 1. Про шляхи вдосконалення аудиторної роботи зі студентами як складової формування професійних компетентностей (Бойко А.В.).
Висвітлені кластери характеристики компетентності майбутнього фахового молодшого бакалавра:
♦ компетентність як здатність професійної діяльності
♦ компетентність як система знань, умінь, навичок
♦ компетентність як соціально- психологічна якість
♦ компетентність як уміння вирішувати проблеми.
У контексті даного питання виступив директор коледжу, член циклу Стасюк В.В., надаючи особливого значення формуванню у здобувачів освіти прагнення до самовдосконалення, професійного зростання, здатності до навчання та самоосвіти, особистої позиції.
 1. Силабус – це своєрідна «угода» взаємовідносин між здобувачем освіти і викладачем (Рябова Т.Д.). У мультимедійній презентації подане поняття терміну «силабус» та його призначення: ознайомлення здобувачів освіти зі змістом освітньої компоненти, політикою викладача, дедлайнами, критеріями та засобами оцінювання результатів навчання
 
     23 - 27 січня 2023р. члени циклу були активними учасниками педагогічної конференції. Виступи директора коледжу (члена ЦК) Стасюка В.В., завідувачів відділеннями, інших спікерів дали можливість ознайомитись із педагогічними здобутками, станом і перспективами освітнього процесу в умовах воєнного стану.  
     01 лютого 2023р. викладач Басараба Т.П. провела показове теоретичне заняття з освітнього компонента «Основи фармакології та медичної рецептури» у 7гр. І к. спеціалізації: акушерська справа на тему: «Загальна фармакологія». Використані інноваційні технології мультимедійна презентація (фрагменти відеосюжетів практичного спрямування, випродукувані викладачами коледжу). Науковий виклад матеріалу, всебічні інтеграційні зв’язки заклали базис у формуванні загальних та спеціальних компетентностей, сприяли активізації пізнавальної діяльності здобувачів освіти.
15 лютого 2023р.у змішаному форматі проведене засідання циклової комісії. Підведені підсумки роботи викладачів ЦК за осінній семестр та сплановані шляхи реалізації основних завдань на весняний семестр.
Заслухані на обговорені питання:
 1.  Про формування у здобувачів освіти методологічного розуміння збереження здоров’я як суспільної цінності – викл. Басараба Т.П.
 2.  Про особистісно – зорієнтований підхід та розвиток творчих здібностей здобувачів освіти на заняттях з безпеки життєдіяльності – шлях до формування компетентної творчої особистості – викл. Мельник Н.М.
 3.  Про моделювання практичних ситуацій на заняттях з навчальної дисципліни «Анатомія та фізіологія людини» - викл. Тригуб І.В., Гафійчук І.І.
У жвавій дискусії викладачі поділились досвідом щодо поданої інформації, спроєктували шляхи реалізації основних проблем для успішного формування спеціальних компетентностей у майбутніх фахівців.
     08 березня 2023р. на засіданні ЦК, обговорюючи питання: «Особистісно – зорієнтований підхід та розвиток творчих здібностей здобувачів освіти – шлях до формування компетентної творчої особистості – викл. Бойко А.В., керівники творчих груп при кабінетах поділились здобутками щодо організації роботи серед студентської молоді, формуванні у них навиків дослідницького пошуку, роботи з додатковою літературою. Визначили творчі роботи здобувачів освіти, які будуть представлені на коледжну студентську конференцію.
 1. 2. У доповіді «Про студентоцентрований підхід, тісну міждисциплінарну інтеграцію як запоруку успіху в підготовці майбутніх медичних фахівців», викладач, практична психологиня Усенко М.В. охарактеризувала суть цієї нової парадигми в освітньому процесі. Студентоцентроване навчання суттєво змінює пріорітети підготовки фахівців та, разом з тим, породжує цілу низку труднощів і суперечностей, подолання яких повинно значно підвищити планку якості освітніх послуг.
     05 квітня 2023р. на засіданні ЦК викл. Скуповська Г.І. у доповіді «Про дбайливе ставлення до здоров’я як чинника державотворення та національної безпеки» підкреслила, що здоров’я нації, як чинник державотворення та безпеки держави, є базовою складовою людського капіталу та конкурентноспроможності країни й перебуває в тісному інтегральному зв’язку з економікою, наукою та обороноздатністю.
     10 травня 2023р. – члени ЦК на засіданні обговорили питання:
 1. 1. «Про реалізацію принципів педагогіки партнерства», яке представила Мальованчук Н.В. Педагогіка партнерства – напрям педагогіки, що включає собою систему методів і прийомів виховання і навчання на засадах гуманізму та творчого підходу до розвитку особистості, демократичного способу співпраці. Основа педагогіки партнерства –це спілкування, взаємодія та співпраця між здобувачами освіти, викладачами та батьками.
 2. 2. «Про засоби діагностики поточного та підсумкового контролю знань здобувачів освіти в умовах змішаного навчання» доповіла
Облогіна Л.М. Контроль знань, успішності здобувачів освіти має велике значення, він повинен здійснюватися за такими принципами:
систематичність, всеохопленість, регулярність, диференційованість та індивідуальність, об'єктивність, урізноманітнення видів і форм, всеосяжність, перевірки та оцінювання відповідно до розроблених критеріїв. Контроль має освітнє, виховне і розвиваюче значення. Зміст контролю визначається дидактичними завданнями, специфікою освітніх компонент, рівнем підготовки здобувачів освіти
    31травня 2023р. представники творчих груп при кабінетах природничо – наукового циклу взяли активну участь у коледжній конференції творчо – пошукових робіт.
♦ Інтегровану пошукову роботу «Covid – 19: факти проти паніки» підготували здобувачі освіти ІІ - ІІІкурсів, які вивчають освітні компоненти: мікробіологію, інфектологію - Гудь В.(викл. –
Облогіна Л.М., Фесуненко О.М.), патоморфологію та патофізіологію – Янкощук А (викл. – Бажалюк В.М.), фармакологію з мед.рецептурою – Бабійчук С. (викл. – Басараба Т.П.), обстеження та оцінка стану пацієнта - Гель Ю. і Стефурак М.(викл. – Рябова Т.Д.)
♦ Інформаційні повідомлення – члени творчої групи кабінету анатомії та фізіології:
- «Безсмертя» - Сіняговський Д. (викл. – Бойко А.В.)
- «Анатомо – фізіологічні відмінності чоловіка і жінки» - Круліковський Р. (Тригуб А.В.)
- «Епіфіз – біологічний годинник» - Аннюк П. (Бойко А.В.).
07 червня 2023р. - на заключному засіданні ЦК був проведений моніторинг ефективності роботи членів, голови ЦК за навчальний рік за поданими творчими звітами. Незважаючи на складні умови – тривале змішане навчання у зв’язку з воєнним станом, викладачі з розумінням віднеслись до поставлених завдань. Виконали індивідуальні плани, вміло організовували співпрацю зі здобувачами освіти, брали активну участь в підготовці та проведенні засідань ЦК, методичного консиліуму. Удосконалювали методичний та професійний рівень шляхом взаємовідвідувань та курсів ФПК. Підготували спільно зі здобувачами освіти творчо – пошукові роботи та представили їх на коледжну конференцію. Дозвольте подякувати всім за плідну роботу. Спокійного відпочинку, здоров’я, наснаги, душевної рівноваги, миру в Україні!
 Циклова комісія природничо – наукових дисциплін працює над проблемою: «Формування професійно компетентного фахівця шляхом використання новітніх освітніх технологій та моніторингу рівня знань студентів», що дає змогу переосмислення традиційних методів і прийомів навчання та використання інноваційних технологій у формуванні професійно - ділових якостей спеціаліста. 
      Втілюють її в життя 23 члени ЦК відповідної кваліфікації. Голова циклової комісії – викладач мікробіології Облогіна Любов Михайлівна.
 
 

2021 -2022 н.р.

Викладацький склад циклової комісії

Природнич 2021

31 серпня 2021р. відбулося засідання циклової комісії, на якому розглядались питання реалізації коледжної методичної проблеми: «Удосконалення педагогічної майстерності викладача – необхідна умова якісної підготовки фахового молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста)». На засіданні обговорено та погоджено план роботи ЦК, тематичні плани, матеріали навчально – методичних комплексів, індивідуальні плани викладачів та іншу документацію, регламентовану освітнім процесом, проведений інструктаж з охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки.
 
18 вересня до Всесвітнього дня прибирання «World Cleanup Day», який проходив під гаслом «Побачив? Прибери!», за ініціативою Скуповської Г.І. (викл. навчальної дисципліни «Основи екології та профілактичної медицини»), з дотриманням карантинних норм та обмежень долучилися і здобувачі освіти коледжу.
 «Де б ми не були – зробимо чистішими наші вулиці, прибудинкові території, ліси, річки, узбіччя доріг. Пам’ятаймо: наш простір - це чисте довкілля, що є запорукою здоров’я!» – таким був основний меседж студентської молоді.
 25 вересня 2021р. члени ЦК взяли участь у екскурсійному турі «Цікавий Галич», присвяченому Дню працівників освіти.
Древній Галич вважається одним з найпотужніших центрів, в якому формувалася державність країни. З цікавістю учасники екскурсії ознайомились з експонатами «Музею історії давнього Галича» та його локаціями, Музеєм народної архітектури і побуту Прикарпаття. Захоплення викликали «жителі» Центру реабілітації диких тварин Галицького національного природного парку, який функціонує з метою відновлення і подальшого повернення у рідну стихію представників місцевої фауни, які потрапили в біду. Поїздка видалась цікавою та вражаючою.
 
06 жовтня 2021р. відбулося засідання циклової комісії. Розглядались та обговорювались питання:
 1. 1. Про використання ситуаційних задач і рольових ігор як засобу розвитку клінічного мислення (викл. Рябова Т.Д.).
 2. 2. Про застосування інноваційних технологій при вивченні дисципліни «Анатомія та фізіологія людини» з метою формування у студентів клінічного мислення та ключових компетентностей

 
06 жовтня 2021р. відбулося тренування працівників коледжу з пожежної безпеки під керівництвом інженера з охорони праці
В.В.Гевюка. Активну участь взяли і члени ЦК, які мали змогу ознайомитися зі способами гасіння загорань та майстерно володіли вогнегасником.
03 листопада 2021р. у змішаній формі проведене засідання ЦК з обговорення питань:
 1. 1. «Про формування психологічного мислення, громадянської свідомості як ключової компетентності особистості та сучасні підходи до взаємовідносин «викладач - студент». Заступниця директора з виховної роботи, член ЦК Мальованчук Н.В.
 2. 2. «Про використання онлайн – тестів для організації дистанційного навчання». Викл. Бажалюк В.М. висвітлила основні питання щодо функцій тестування, використання у коледжі платформи Moodle для тестових випробовувань різного призначення – навчального, поточного та підсумкового контролю. Вказала на переваги та недоліки моніторингу тестового контролю, використання його при викладанні навчальної дисципліни «Патоморфологія та патофізіологія».
 3. 3. Викладач Басараба Т.П. представила на розгляд та погодження екзаменаційну документацію з навчальної дисципліни «Фармакологія та медична рецептура» для спеціалізації: сестринська справа

01 грудня 2021р. відбулося засідання ЦК у змішаній формі з обговорення питань:

 1. 1. «Про підвищення ефективності та якості знань, розвиток професійних і творчих здібностей студентів – медиків шляхом використання інформаційно – комп’ютерних, тренінгових та інтерактивних технологій». Доповідачі Карабін Ю.В., Манівчук Р.І. висвітлили питання щодо формування компетентностей студентів шляхом використання інтерактивних технологій, організації освітнього процесу з позицій логіки пізнання, виявлення потенційних можливостей здобувачів освіти, розвитку інтересів. підвищення пізнавального інтересу і творчої активності, що сприяє формуванню навиків самопізнання та самоудосконалення.
 2. 2. «Про активізацію роботи студентів на заняттях з основ латинської мови з медичною термінологією» доповіла Чемсак І.М. Головною метою активізації діяльності здобувачів освіти є підвищення якості освітнього процесу, що включає довготривале, постійно діюче спонукання до цілеспрямованого навчання, орієнтоване на подолання пасивної та стереотипної діяльності, уникнення спаду і застою в розумовій роботі.

17 січня 2022р. (Zoom) на засіданні члени ЦК підвели підсумки роботи за осінній семестр 2021 – 2022н. р. Всі викладачі циклу успішно закінчили осінній семестр, виконали навчальні плани та програми, заходи, заплановані у індивідуальних планах на осінній семестр 2021 – 2022 н.р., відкоригували методичні матеріали для дистанційного навчання та поповнили їх аудіовідеопрезентаціями. Подані цифрові звіти успішності студентів з навчальних дисциплін циклу, які завершувались диференційованим заліком або екзаменом, свідчать про наполегливу працю щодо покращення успішності здобувачів освіти, формування у них професійної компетентності. Аналіз взаємовідвіданих занять свідчить про належну підготовку оснащення, використання викладачами ІКТ, елементів інтерактивних технологій, методів активізації пізнавальної діяльності, створення позитивного емоційного клімату з метою формування загальних та професійних компетентностей.

З методичною доповіддю «Про створення ефективної оздоровчої системи в освітньому процесі» виступила Скуповська Г.І. Здоровий спосіб життя — це спосіб життя окремої людини, спрямований на профілактику хвороб і зміцнення здоров'я. Він включає такі принципи, як дотримання режиму дня, правил гігієни, раціональне харчування, заняття фізичною культурою, відсутність шкідливих звичок, доброзичливе ставлення до оточуючих.

01 лютого 2022р. на засіданні ЦК (Zoom) Басараба Т.П. виступила з доповіддю: «Створення сприятливого мікроклімату на занятті – це принцип взаємоповаги між викладачем та студентом». Відповідний мікроклімат може успішно здійснюватися за умови поєднання таких складників: психологічного, духовного та емоційного комфорту студентів і викладача. Освітнє середовище у медичному коледжі, організоване на засадах взаємоповаги та співпраці суб’єктів діяльності, сприяє формуванню професійних компетентностей у здобувачів освіти.

Обговорювалось питання плідного співробітництва викладачів та студентської молоді щодо участі у проведенні методичного тижня.

16 лютого 2022р. студенти коледжу з участю викладачів – членів ЦК Скуповської Г.І. та Усенко М.В. долучилися до відзначення Дня єднання і взяли участь в урочистостях, які проходили на Соборній площі перед адмінбудинком міської і обласної влади за участі духовенства, військових, молоді, представників трудових колективів. Основним девізом такого свята стали слова «Україна понад усе! Україна у серці!».

06 квітня 2022р. у змішаному форматі проведене засідання ЦК. Ситуація воєнного стану внесла корективи у діяльність комісії та організації освітнього процесу. Стасюк В.В. – директор коледжу, член ЦК, наголосив на якості проведення занять у дистанційній формі, підготовки студентів до підсумкового контролю з дисциплін, які не завершуються екзаменами, та об’єктивного оцінювання набутих знань.

Навчальним планом передбачено ряд навчальних дисциплін для студентів ІІ курсу всіх спеціалізацій, які завершуються екзаменами.

Члени ЦК обговорили та погодили підготовану та представлену викладачами документацію для їх проведення у форматах: он-лайн, офлайн, змішаній формі, в залежності від ситуації.

2020 - 2021 н.р.

Викладацький склад циклової комісії

табл цк

27 серпня 2020р. відбулося засідання циклової комісії, на якому розглядались завдання, які слід вирішувати викладачам на

2020 – 2021н.р. відповідно до коледжної методичної проблеми: «Удосконалення педагогічної майстерності викладача – необхідна умова якісної підготовки молодших медичних спеціалістів». На засіданні обговорено та погоджено план роботи ЦК, тематичні плани, матеріали навчально – методичних комплексів, індивідуальні плани викладачів та іншу документацію, регламентовану освітнім процесом, проведений інструктаж з охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки.

07 жовтня 2020р. на засіданні ЦК заслухані та обговорені питання:

♦ «Про поєднання теорії та практики в екологічному напрямку виховання», підготоване Скуповською Г.І. У доповіді наголошено на необхідність формування екологічних навичок з дитинства, покладаючи це завдання на сім’ю та соціум. Важливою умовою є практичне втілення теоретичних засад екологічного виховання та власний приклад. Керуючись гаслом «Зробимо наші вулиці, прибудинкові території, річки, ліси, чистішими!», Галина Іванівна закликала викладачів, працівників коледжу та студентську молодь до участі у Всесвітньому заході прибирання 19 вересня 2020р.

«Ні сміттю, де я живу» - юні борці за чистоту під її орудою у мікрорайоні «Космос» навели порядок на ігровому майданчику за місцем проживання.

«Про підвищення мотивації освітньої діяльності для якісної успішності студентів» (викл. Рябова Т.Д.). Були вказані методи активізації пізнавальної діяльності студентів та рівні їх активності в освітньому процесі. Актуальним був аналіз позитивних сторін дистанційного навчання та його недоліків очима студентів.

Доповіді супроводжувались мультимедійними презентаціями. Викладачі ЦК обговорили подану інформацію, обмінялись думками, досвідом та порадами.

04 листопада 2020р. відбулось засідання ЦК (в оф - лайн – онлайн режимі). Розглянуті питання:

♦ «Про проблеми та перспективи професійно – орієнтованого викладання медичної хімії» - викл. Матіяш С.Й., Комашко О.В.

♦ «Про інноваційний підхід до розвитку креативних здібностей студентів» - викл. Бажалюк В.М.

♦ Обговорення та погодження екзаменаційної документації з навчальної дисципліни «Фармакологія та медична рецептура» - Галузь знань 22 Охорона здоров’я Спеціальність 223 Медсестринство спеціалізація: сестринська справа/

exz

02 грудня 2020р. відбулось засідання ЦК (в оф - лайн – онлайн режимі). Розглянуті та обговорені питання:

♦ «Використання творчих завдань при вивченні дисципліни «Фармакологія та медична рецептура» -

викл. Кузів О.В. У доповіді висвітлені питання, які впливають на особистісну, професійну мотивацію та активність студента, проблеми індивідуалізації та диференціації навчання, формування потреби у самовдосконаленні та самореалізації. У цьому процесі важливу роль відіграє використання творчих завдань, інноваційних та елементів інтерактивних технологій з метою удосконалення професійних знань, умінь і навичок.

♦ «Розвиток практичних навичок при підготовці студентів до ЗНО» - викл. Бойко А.В.

Мета ЗНО – підвищення рівня освіти населення України та забезпечення реалізації конституційних прав громадян і рівний доступ до якісної освіти. Готувати студентів рекомендується на різних етапах навчання: під час вивчення нового матеріалу, перевірки знань, закріплення матеріалу, як домашнє завдання (самоконтроль) та у позааудиторний час (групові та індивідуальні консультації) з дотриманням рекомендацій щодо використання тестових технологій.

17 грудня 2020р. на засіданні «Школи викладача – початківця» розглядалось питання про поєднання в освітньому процесі традиційних та нетрадиційних методів навчання. Членом циклу, викладачем мікробіології Облогіною Л.М під гаслом «Наш бренд – талант та творчі здібності» був представлений відеоролик, у якому висвітлені основні напрямки сучасної гуманістично-орієнтованої педагогіки, які забезпечують найбільш сприятливі умови для різностороннього розвитку інтелектуального та духовного потенціалу кожної особистості, її творчих здібностей, активізують пізнавальну діяльність, розвивають творче мислення, формують навчальну мотивацію до майбутньої професійної діяльності та включені елементи проєкту «Оголошуємо війну туберкульозу!». У ньому - згадки про цю небезпечну інфекцію, які знаходимо у духовній спадщині, кращих віршованих творах української класики та студентські строфоїди, верлібри, щодо морфології збудника, його стійкості у довкіллі, основних ознак захворювання, мікробіологічної діагностики захворювання. Заключним акордом засідання була інсценізація новели О.Генрі «Останній листок» у виконанні студентів творчої групи при кабінеті мікробіології.

04 січня 2021р. відбулось засідання ЦК (в оф - лайн – онлайн режимі), на якому були підведені підсумки роботи викладачів за осінній семестр. Члени циклової комісії обговорили результати успішності студентів, проблеми та особливості дистанційного навчання, визначили основні напрямки роботи у весняному семестрі. Аналізуючи відвідані заняття, обмінювались досвідом, взяли до уваги  зауваження та пропозиції, рекомендації щодо впровадження раціональних елементів у освітній процес.

Тригуб І В. доповіла «Про застосування кросвордів з метою систематизації та узагальнення знань студентів». Інформація викликала жваве обговорення з позицій результативності такого методу навчання, підвищення мотивації та пізнавальної активності студентів.

15 січня 2021р. члени ЦК під керівництвом інженера І.З. Земана взяли участь у навчальному семінарі щодо методики створення аудіолекцій та розміщення їх на платформі Moodle на сайті коледжу. Такі інноваційні технології мають на меті підвищити мотивацію студентів до засвоєння знань з базових дисциплін.

03 лютого 2021р. відбулось засідання ЦК (в оф - лайн – онлайн режимі).

♦ Про сучасні форми і методи самостійної роботи студентів» доповіла Чемсак І.М. Із застосуванням мультимедійної презентації вона висвітлила мету, основні функції та форми самостійної роботи. Наголосила на методах контролю та вказала на використання сучасних технологій в організації самостійної роботи з дисципліни «Основи латинської мови з медичною термінологією».

♦ Викладачі, які атестуються, Облогіна Л.М., Мальованчук Н.В., Скуповська Г.І. подали звіти про виконану роботу в міжатестаційний період. Заслухавши та обговоривши, члени ЦК належним чином оцінили творчі та професійні здобутки колег і рекомендували подати звіти в атестаційну комісію.

 
 

2019 - 2020 н.р.

IMG 6111

Викладацький склад циклової комісії

Кваліфікаційна категорія

Всього осіб

З них

штатні

погодинники, сумісники

спеціаліст вищої категорії

8

8

 

в т.ч. викладач-методист

3

3

 

спеціаліст І категорії

3

3

 

спеціаліст ІІ категорії

4

4

 

спеціаліст

4

4

2

магістр

1

1

 

Всього

20

18

2

 
    03 вересня 2019р. відбулося засідання циклової комісії, на якому визначено мету, завдання ЦК на 2019 – 2020н.р. відповідно до коледжної методичної проблеми: «Удосконалення педагогічної майстерності викладача – необхідна умова якісної підготовки молодших медичних спеціалістів». На засіданні обговорено та погоджено план роботи ЦК, документацію, регламентовану освітнім процесом, педагогічне навантаження викладачів на навчальний рік та проведений інструктаж з охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки.
 

     02 жовтня 2019р. За участю члена циклової комісії, директора коледжу Стасюка В.В., був проведений «круглий стіл» на тему: «Наш бренд – педмайстерність і талант (до 80 – річчя коледжу). Володимир Васильович висвітлив основні історичні штрихи становлення училища (коледжу), склав особливу вдячність викладачам – ветеранам, працівникам, які перебувають зараз на заслуженому відпочинку, щиру подяку усім за жертовну працю, успіхи у навчанні. Детально зупинився на здобутках освітнього процесу, особливо за останні 25 років: використання тестових завдань, впровадження відкритих та показових занять, експертно –діагностичної оцінки практичної підготовки студентів, впровадження інноваційних та інтерактивних технологій, моніторинг успішності студентів, розвиток розумових та творчих здібностей студентів, виховання особистості. Побажав членам циклової комісії плідного співробітництва із студентською молоддю, креативу у професійній діяльності, творчих успіхів у реформуванні національної освіти.

     05 жовтня 2019р. Напередодні Дня працівника освіти члени циклу з колективом коледжу прибули у Марійський духовний центр Зарваниця на прощу Чернечої Родини Воплоченного Слова, щоб поклонитись чудотворній Іконі Божої Матері Зарваницької та скласти подяку Богові та Діві Марії Зарваницькій за всі благодаті, за мир в Україні та її процвітання, за міцні християнські родини, за нові покликання до священства і монашества.

     06 листопада 2019р. – на черговому засіданні циклової комісії розглядались питання: «Про виховання національної свідомості студентів під час вивчення предмету (навчальної дисципліни) «Медична хімія» (доп. Матіяш С.Й., Комашко О.В.), 
«Про впровадження сучасних підходів до формування та розвитку знань, якісної практичної підготовки майбутніх фахівців через використання новітніх технологій (доп. Бажалюк В.М.).
     Матіяш С.Й. презентувала методичну розробку «Національно – патріотичне виховання на заняттях хімії та медичної хімії», в якій зібрала добірку матеріалів виховного спрямування органічно пов’язаних зі змістом навчального матеріалу. Члени ЦК поділились досвідом щодо реалізації виховних цілей в освітньому процесі.

     03 грудня 2019р. відбулося засідання циклової комісії, на якому опрацьовані питання «Про самостійну роботу студентів як шлях до розвитку та реалізації особистості» (доп. Чемсак І.М.) та «Про способи формування у студентів інтересу до навчання» (доп. Середюк Л.В.). Доповіді супроводжувались мультимедійною презентацією, висвітлювали назрілі питання освітньої діяльності, форми та методи роботи зі студентською молоддю з метою формування висококваліфікованого майбутнього фахівця та свідомого громадянина України.

     10 грудня 2019р. з метою представлення здобутків, удосконалення педагогічної майстерності, викладач навчальної дисципліни «Патоморфологія та патофізіологія» Бажалюк В.М. підготувала та провела показове практичне заняття на тему: «Загальна характеристика патофізіологічних змін при захворюваннях крові» у 2 а групі ІІІ курсу спеціалізації: сестринська справа. Викладач вміло поєднала традиційні та нетрадиційні форми проведення заняття, активізувала продуктивну співпрацю суб’єктів діяльності, використовуючи новітні освітні технології. Валентина Михайлівна продемонструвала належний науково – методичний рівень фахової майстерності, креативні здібності в організації та проведенні заняття, вміння міждисциплінарної інтеграції, методи формування професійних та соціальних компетенцій.

     З метою удосконалення професійної майстерності 11 грудня 2019 року викладач Тригуб І.В. провела показове комбіноване заняття з навчальної дисципліни «Анатомія та фізіологія людини» на тему: «Автономна частина периферійної нервової системи» у 6 групі ІІ курсу Спеціальності 223 Медсестринство спеціалізації: сестринська справа. Ірина Василівна використала виклад навчального матеріалу з опорою на базові питання прикладного характеру, поетапне блокове закріплення програмних питань, інноваційні технології та елементи інтерактивного навчання (робота у малих групах, розв’язування кросвордів на основі «ключових» слів), творчий потенціал студентів у разі контролю ПСРС. Прослідковуються довірливі відносини «викладач - студент», нетрадиційні підходи до реалізації визначених цілей.
 
      21 грудня 2019р. члени ЦК у нетрадиційній обстановці та дружньому колі колег відзначили ювілейну дату - 80 роковини створення коледжу. У цей день були підведені підсумки роботи викладачів, відмічались їх творчі здобутки на освітянській ниві у формуванні майбутніх високопрофесійних кваліфікованих фахівців.

     17 січня 2020р. на засіданні циклової комісії підведені підсумки роботи викладачів за осінній семестр 2019 – 2020н.р. Члени циклу досягли належних результатів: відкоригували наявні та випродукували нові методичні матеріали відповідно до ОП та ОПП 2018р., 2019р. та програми 2011р., мультимедійні презентації відповідно до технічних та методичних вимог, поповнили методичні комплекси забезпечення занять відеосюжетами, відеофільмами, створили з багатьох дисциплін мультимедійні презентації для практичних занять, провели заплановані показові заняття, належним чином  готувались до засідань циклової комісії, методичного семінару.
     Подані цифрові звіти успішності студентів з навчальних дисциплін циклу, які завершувались диференційованим заліком або екзаменом, свідчать про наполегливу працю щодо покращення успішності студентів, формування у них професійної компетентності. Проведений аналіз відвіданих занять, викладачам запропонована їх корекція відповідно до зауважень та пропозицій, впровадження раціональних елементів в освітній процес.
 

     05 лютого 2020р. на засіданні ЦК члени комісії обговорили методичну доповідь «Про використання новітніх технологій для формування професійних компетенцій студентів» (викл. Мазурак Я.Д.). Викладач підкреслила, що формування професійної впевненості та компетентності студентів на сучасному етапі розвитку суспільства неможливе без використання в освітньому процесі інформаційних технологій, які допомогають стимулювати самостійне, індивідуальне та колективне навчання, мотивувати студентів до активного та постійного розвитку умінь та навичок. Також були обговорені звіти викладачів, які атестуються, про виконану роботу в міжатестаційний період.

     19 лютого 2020р. викладач навчальної дисципліни «Патоморфологія та патофізіологія» Янківська М.І. провела показове теоретичне заняття на тему: «Пухлини. Старіння організму. Патологія системи крові» у 7групі ІІ курсу спеціалізації: акушерська справа. Застосувавши елементи самоврядування (ст.Дільний І.), були висвітлені актуальність теми, статистичні дані щодо онкозахворюваності в області. На занятті прослідковувались тісні міждисциплінарні зв’язки з основами латинської мови, анатомією, фізіологією, інфектологією, наводились приклади клінічних випадків з професійної діяльності. Лекція супроводжувалась мультимедійною презентацією, використанням елементів інтерактивних технологій (робота у малих групах). Тематика позааудиторної самостійної роботи студентів контролювалась шляхом представлення інформаційних повідомлень з міні – презентацією.

     26 лютого 2020р. проведене показове практичне заняття з навчальної дисципліни «Основи латинської мови з медтермінологією» (викл. Чемсак І.М.) у 4 б гр. ІІ курсу спеціалізації: сестринська справа на тему: «Іменники ІІІ відміни. Типи відмінювання. Іменники чоловічого роду. Грецькі еквіваленти іменників ІІІ відміни чоловічого роду». Присутні відмітили раціональні елементи: міждисциплінарну інтеграцію, розв’язування кросвордів, само – та взаємоконтроль виконаних завдань, використання інноваційних технологій, переклад та інтерпретацію латинських крилатих виразів.

      02 березня 2020р. у 3в гр. ІІ курсу спеціалізації: сестринська справа викладачем навчальної дисципліни «Основи психології та міжособове спілкування» Усенко М.В. проведене показове практичне заняття на тему: «Дослідження темпераменту». Студенти та присутні працювали з опитувальником ЕРІ (за Айзенком), опрацьовували результати та в активній дискусії інтерпретували одержані дані. Використані різні методи контролю знань – усне та письмове опитування, робота у парах, тестування, розв’язування ситуаційних задач та проблемних питань. Слід відмітити роботу викладача та студентів на Touch – панелі, доречний супровід заняття мультимедійною презентацією.

     04 березня 2020р. відбулось засідання ЦК. Заслухана та обговорена методична доповідь практичного характеру «Готуємось до занять з допомогою мультимедійної техніки» (доп. Янківська М.І.). Були висвітлені питання створення мультимедійних презентацій, дотримуючись технічних та методичних вимог та підготовки текстового варіанту. Подані приклади використання мультимедіа на лекційних, практичних заняттях та позааудиторних заходах. У питанні «Про роботу з обдарованими студентами, розвиток їх інтелекту та зацікавленості (внутрішньоциклова конференція творчо – пошукових робіт) мова йшла про організацію роботи творчих груп при кабінетах та представлення творчо – пошукових робіт для конкурсного відбору на коледжну студентську конференцію до Дня творчості та пошуку.

     У зв’язку із введенням карантинних заходів. засідання циклової комісії 01квітня 2020року відбулось онлайн.
     Обговорювалось питання методів дистанційного навчання студентів з природничо – наукових дисциплін (використання платформи Moodle, Viber, Instagram, Zoom) та підготовки екзаменаційної документації в залежності від ситуації: очного семестрового контролю чи в дистанційному режимі.
 
 
     06 травня 2020року проведене засідання циклової комісії в онлайн режимі. Розглянуті та обговорені питання:
♦ «Про формування інформаційної культури студента як складової професійної культури» (Романишин І.М.), яке, власне, є на часі під час дистанційного навчання. Викладачі обмінялись думками щодо засобів та методик організації навчального процесу, його позитивних та негативних сторін, умінь студентів працювати в інформаційному полі, вирішення проблем, які виникають в процесі навчання.
♦ «Педагогічні умови формування екологічної культури студентів на заняттях з основ екології та профілактичної медицини» (Скуповська Г.І.)
 
 
     03 червня 2020року на засіданні циклової комісії в онлайн режимі підведені підсумки роботи викладачів за 2019 – 2020 н.р.
     З метою формування конкурентноспроможних успішних фахівців, в освітній процес раціонально впроваджувалось поєднання традиційних та нетрадиційних форм навчання – інноваційні та  елементи інтерактивних технологій, активізувалась робота з розвитку творчих та розумових здібностей студентів, навиків дослідницько – пошукової роботи, удосконалення методик самостійної роботи, підвищення мотивації до саморозвитку та самовдосконалення. Викладачі представляли методичні доповіді з використанням мультимедійних презентацій, провели заплановані показові заняття, обговорювали здобутки з досвіду роботи, успішно пройшли атестацію.
     З успішним закінчення навчального року, колеги, приємної відпустки та наснаги!

2018- 2019 н.р.

Викладацький склад циклової комісії

Кваліфікаційна категорія

Всього осіб

З них

штатні

погодинники, сумісники

спеціаліст вищої категорії

9

8

1

в т.ч. викладач-методист

3

3

 

в т.ч. старший викладач

   

1

в т.ч. методист вищої категорії

 

1

 

спеціаліст І категорії

1

1

 

спеціаліст ІІ категорії

5

5

 

спеціаліст

5

3

2

магістр

1

1

 

Всього

21

18

3

 
 •      27 вересня 2018р. викладачі-початківці природничо-наукового циклу з метою удосконалення педагогічної майстерності взяли участь у регіональній Інтернет-конференції на тему: «Розвиток професійної компетентності медичного фахівця шляхом впровадження новітніх технологій». Відповідно до плану конференції з доповіддю – презентацією «Формування компетентностей майбутнього фахівця» виступила голова циклової комісії Облогіна Л.М.

 

 •      03 жовтня 2018р. відбулося засідання циклової комісії.
За участю члена циклової комісії, директора коледжу
Стасюка В.В., був проведений «круглий стіл» на тему: «Через покликання і знання».
У контексті розглядались питання «Компетентності та результати навчання майбутнього медичного фахівця» (Облогіна Л.М.) та «Методи стимулювання студентів до навчання» (Середюк Л.В.).
Члени циклової комісії активно включились у дискусію: обговорювали актуальні питання організації навчально – виховного процесу, креативної освіти, формування особистості випускника, вміння до самовдосконалення та самореалізації в умовах ринкової економіки.
 
 •     06 жовтня 2018р. у Марійський духовний центр Зарваниця на прощу Чернечої Родини Воплоченного Слова з колективом коледжу прибули і члени циклової комісії, щоб поклонитись чудотворній Іконі Божої Матері Зарваницької та скласти подяку Богові та Діві Марії Зарваницькій за всі благодаті. за Україну, за міцні християнські родини, за нові покликання до священства і монашества.

Методичний тиждень циклової комісії природничо – наукових дисциплін (10.12 – 14.12.2018р.)
     Це своєрідний звіт викладачів у тісному співробітництві зі своїми вихованцями. Викладачі презентували основи фахової майстерності, методики організації освітнього процесу, власні педагогічні здобутки, креативність та досвід роботи з використання інноваційних та інтерактивних технологій у навчально-виховному процесі, вміння організації співпраці та співнавчання суб’єктів діяльності.
 
Заходи. організовані та проведені рамках методичного тижня:
       У творчій лабораторії викладача з метою удосконалення професійної майстерності 10 грудня 2018 року Бойко А.В. провела показове практичне заняття з навчальної дисципліни «Анатомія людини» на тему: «Анатомія ока» у 4а групі ІІ курсу Спеціальності 223 Медсестринство спеціалізації: сестринська справа.
        Практичне заняття було спрямоване на розвиток пізнавальної активності та творчих здібностей студентів з метою формування тісних інтеграційних зв’язків по вертикалі та горизонталі, професійних та соціальних компетентностей майбутнього медичного фахівця. Викладач вміло поєднала традиційні та нетрадиційні форми проведення заняття, використовуючи новітні освітні технології. Викладач продемонструвала належний науково – методичний рівень фахової майстерності, креативні здібності в організації та проведенні заняття, довірливі відносини «викладач - студент», нетрадиційні підходи до реалізації визначених цілей.
 

     Олімпіади - це очні змагання студентів у творчому застосуванні теоретичних знань, умінні вибрати оптимальні шляхи і методи розв'язання поставлених завдань. Вони сприяють формуванню системи знань, умінь і навичок, необхідних для майбутньої професійної діяльності, стимулюють потяг студентів до самоосвіти, виховують наполегливість, поглиблений інтерес до дисципліни, вміння долати труднощі, виробляють навички роботи з довідковою та науково-популярною літературою.

     Мета олімпіад - підвищення якості підготовки компетентних кваліфікованих фахівців, стимулювання їх творчої праці.
     Як масова форма змагання, олімпіади сприяють активізації пізнавальної та практичної діяльності студентів на заняттях та у позааудиторний час. Олімпіади дозволяють їх організаторам встановити якість засвоєння студентами програмного матеріалу, знаходити прогалини у їх знаннях та вміннях, здійснювати необхідну корекцію.
 1.  Викладачами Мазурак Я.Д. та Лучинською О.Т. 11.12.2018року був проведений І тур внутрішньоколеджної олімпіади серед студентів. І - ІІ курсів Спеціальності 223 Медсестринство спеціалізація: лікувальна справа відповідно до «Положення про організацію та проведення олімпіади».
    До участі в олімпіаді запрошувались студенти, які виявили творчі здібності під час аудиторної та позааудиторної роботи.
     При виконанні завдань вони продемонстрували креативність та творчість у вирішенні теоретичних завдань, вміння працювати з комп’ютерною технікою.
Переможці олімпіади:
І місце – Лешко Олег ІІк.1гр.
ІІ місце – Скрипка Наталія ІІк. 5гр.
ІІІ місце – Штангеєв Назар ІІк. 1гр.
IMG 6020         2. Викладачами Матіяш С.Й. та Комашко О.В. 04.12.18р. (Ітур) і 11.12.18р.(ІІтур) проведена внутрішньоколеджна олімпіада серед студентів ІІ курсу спеціалізацій: лікувальна справа, сестринська справа згідно «Положення про проведення олімпіади».
Мета олімпіади – підвищення зацікавленості студентів до вивчення дисципліни та поглиблення знань з медичної хімії, як однієї з базових дисциплін у системі медичної освіти.
Переможці олімпіади:
І місце – Жупник Катерина (ІІк. 1гр.)
ІІ місце – Скрипка Нпаталія (ІІк. 5гр.)
ІІІ місце – Матієга Мар’яна (ІІк. 2гр.)

 IMG 20181204 142927

 
 
     12.12.2018р. у рамках методичного тижня циклової комісії за участю методиста коледжу Гафійчук І.І. був проведений навчально – методичний семінар на тему: «Вироблення внутрішньої мотивації та активної професійної позиції у студента як майбутнього висококваліфікованого спеціаліста». Актуальність проведення заходу на зазначену тему зумовлена викликами сучасного суспільства, яке потребує конкурентноздатних професіоналів на ринку праці, з прагненням до саморозвитку та самовдосконалення.
     Викладачі циклової комісії взяли активну участь у його проведенні. Доповіді були змістовними, супроводжувались мультимедійною презентацією. Розглядались теоретичні засади питань навчальної мотивації студентів як невід’ємної складової засвоєння знань (Іванцюк Т.Ю,.Рябова Т.Д.), методи формування мотивації здорового способу життя та вміння адекватно поводитись у соціальному, природному та техногенному середовищі  (Скуповська Г.І., Мельник Н.М.). Проведений методичний семінар має велике значення для підвищення педагогічної майстерності та удосконалення професіоналізму, особливо викладачів – початківців.
 
 

     Для кожної людини її рідне місто – найкраще. І не тільки є рідним те, у якому ми народилися, але й те, у якому вчимося, працюємо і де проходить наше життя. Ми дуже любимо своє чудове місто з його історією та сьогоденням. Тому у нас, студентів, які вивчають дисципліну «Основи екології та профілактичної медицини» за підтримки викладача Скуповської Г.І., зародилась ідея зібрати світлини під умовною рубрикою «Минуле та нинішнє» та  представити фотоколаж  «Моє рідне місто».

     12.12.2018р. викладачі навчальної дисципліни «Ріст і розвиток людини» Рябова Т.Д. та Іванцюк Т.Ю у співпраці зі студентами ІІІ курсу спеціалізації: сестринська справа підготували та провели  позааудтиторний захід Ток – шоу з Юлією Горобець «Проблеми остеопопрозу».
     Тема актуальна, вдало підібрана та продумана, процесі обговорення супроводжувалась інноваційними технологіями (мультимедійною презентацією, відеосюжетом з інтерв’ю за розробленою анкетою, знятим власноруч студентами). Використані елементи інтерактивних технологій – рольова гра. Студенти проявляли творчі здібності у виконанні інсценізації, декламації авторських віршів.
     Аудиторія із зацікавленістю включилась у спілкування,  обговорюючи питання причин виникнення остеопорозу, санітарно – освітньої роботи щодо його профілактики.
 
     Практичним психологом, членом циклу Усенко М.В. 13.12.2018р. проведений майстер – клас з обговорення провідної педагогічної теми «Профілактика емоційного вигорання».
     Учасникам були визначені основні цілі та завдання, за якими в процесі співробітництва, співтворчості, спільного пошуку здійснювався обмін думками, визначались шляхи розв’язання проблеми. В аудиторії панувала атмосфера відкритості, доброзичливості, співтворчості у спілкуванні. Учасники оволоділи новими творчими способами вирішення педагогічної проблеми, принципами формування мотивації до самонавчання, самовдосконалення, саморозвитку.

     Екскурсія – це вид навчальної роботи, ілюстративний метод навчання, який проводиться на натуральному, природному або виробничому об’єкті поза межами навчального закладу. Головне її завдання та навчальне значення полягає в тому, щоб налагодити комунікацію, викликати інтерес, утримати увагу студентів, тобто зробити процес пізнання цікавим та ефективним. Під час її проведення здійснюється реалізація дидактичних принципів зв’язку навчання з життям

         У рамках методичного тижня циклової комісії організовані та проведені:  

 1. Екскурсія в анатомічний музей Івано – Франківського національного медичного університету (викл. Бойко А.В., Тригуб І.В.), які мала на меті активізувати наукові інтереси студентів, розширити їх кругозір щодо знань з анатомії, зацікавити їх для поглибленого вивчення даної дисципліни та поєднати навчання з естетичним вихованням

      2. Івано – Франківського національного технічного університету (викл. Мельник Н.М.).

      Важливе значення в реалізації творчих здібностей студентів має науково – дослідницька робота у позааудиторний час, організація неординарного дозвілля, комунікативність, навики роботи в колективі, що сприяє культурному збагаченню, створенню нових духовних цінностей.
       Результатом співпраці викладачів та членів творчої групи при кабінеті мікробіології, інфектології та епідеміології до викладу програмного матеріалу про збудника дифтерії була підготована творча робота, яка включала строфоїди щодо його морфологічних, культуральних  властивостей та лабораторної діагностики, інсценізацію оповідання М.Булгакова «Сталеве горло». Свої здобутки вони представили на показовому занятті з теми: «Дифтерія» для студентів ІІІ курсу спеціалізації: лікувальна справа. Такий вид діяльності однодумців стимулював розумову та творчу активність, інтерес до засвоєння теми, створив ситуацію емоційного переживання, колективного втілення ідеї.
 
22 грудня 2018р. члени ЦК у дружньому колі колег відзначили 79 роковини створення коледжу. У цей день були підведені підсумки роботи викладачів, відмічались їх творчі здобутки на освітянській ниві у формуванні майбутніх високопрофесійних кваліфікованих фахівців.
 
         З метою підвищення мотивації до навчання, розвитку розумових здібностей у циклі при навчальних кабінетах сформовано 9 творчих груп, де студенти здійснюють дослідницько – пошукову діяльність, поглиблено вивчають актуальні медичні проблеми.
     27 - 28 травня 2019 року юні дослідники представили свої здобутки на коледжній студентській науково-теоретичній конференції дослідницько-пошукових та інформаційних робіт, присвяченій Дню науки в Україні.
     Роботи оцінені:
     ♦ Дослідницько – пошукові та творчо – пошукові роботи
- гран – прі - « Хвостаті лиходії та лептоспіроз» (міждисциплінарна робота з навчальних дисциплін «Мікробіологія» та «Епідеміологія»: ст. – Дудко Д., Жирій Д., СалійМ.,
к – ки: Облогіна Л.М., Фесуненко О.М.).
- ІІІ місце - « Вода – розкіш чи дар?» (навчальна дисципліна «Біофізика та медична апаратура»: ст.Пастриган Ю., Сорока О., Ошаріна М., к –к: Кравець О.Р.).
     ♦ Інформаційне повідомлення:
- ІІІ місце - «Небажаний сувенір – малярія: звідки?, як?, чому?» (навчальні дисципліни «Мікробіологія» та «Інфектологія»:
ст. Бліндар Ю., Мішко М., к –ки: Облогіна Л.М.. Фесуненко О.М.).
     Отримали подяку:
- Інформаційне повідомлення «Видатний фізіолог І.П.Павлов (до 170 – річчя з дня народження) (навчальна дисципліна «Фізіологія», ст. Михайлик М., к –к: Бойко А.В.)
- Дослідницько - інформаційне повідомлення: «Оцінка ефективності застосування мебікару у пацієнтів на стабільну ішемічну хворобу серця з постійною формою фібриляціїї передсердь» (навчальна дисципліна «Фармакологія з медичною рецептурою» ст. Мосійчук М., к – к: Середюк Л.В.).
 
 
 
     Щорічно у третю неділю червня медичні працівники відзначають своє професійне свято. Цьогоріч члени циклу разом з колективом коледжу відвідали історично значимі та мальовничі місця Карпатського краю – с.Криворівню, смт. Верховину. Церква Різдва Христового та її настоятель отець Іван зустріла нас одухотвореною аурою та відчуттям Божої благодаті. Вражали нас історичні пам’ятки архітектури:
 - «Хата – гражда», яку відвідував І.Франко, М.Коцюбинський, де проходили зйомки фільму «Тіні забутих предків».
- музей «Дідова аптека – комора цілющих карпатських трав.
- експонати музею старожитностей «Гуцульщина» та спілкування із щирими та привітними, сильними духом жителями цього чудового краю.
     А гуцульські троїсті музики зачарували усіх своєю музикою і співанками, подарували нам піднесений настрій та гарні враження. Приємно, що співорганізатором цієї незвичайної подорожі була член циклу Скуповська Г.І., пронизана духом рідного гуцульського краю. За що складаємо їй щиру подяку!
 

2017- 2018 н.р.

•    04 жовтня 2017р з ініціативи та участю члена циклової комісії, директора коледжу Стасюка В.В., був проведений «круглий стіл» «Розвиток навчального закладу в контексті прийнятої 05 вересня 2017р нової редакції «Закону про освіту». Викладачі циклу активно включились у дискусію, обговорювали актуальні питання організації навчально – виховного процесу.

     На засіданні ЦК 04 жовтня викладачі Чемсак І.І., Федорак С.І. у контексті з питанням, яке розглядалось за «круглим столом», подали інформацію «Про психолого – педагогічні аспекти організації практичних занять з навчальної дисципліни «Основи латинської мови з медичною термінологією». Під час обговорення досвідчені викладачі Малець Р.І., Матіяш С.Й. рекомендували викладачам – початківцям впроваджувати у професійну діяльність раціональні елементи традиційних форм навчання у поєднанні з новітніми освітніми технологіями.

     На засіданні ЦК 01 листопада 2017р. розглядалось питання «Про організацію роботи з питань охорони праці та техніки безпеки учасників навчально – виховного процесу». У змістовній доповіді, яка супроводжувалась мультимедійною презентацією, викладач Матіяш С.Й., висвітлила питання дотримання правил техніки безпеки та охорони праці під час проведення практичних та лабораторних занять з навчальної дисципліни «Медична хімія» та предмету «Хімія».

     Особливої уваги набирає дане питання при вивченні дисципліни «Безпека життєдіяльності». Викладачі Мельник Н.М., Калинюк І.Я. для оволодіння знаннями широко використовують інноваційні технології: відеосюжети, відеофільми, мультимедійні презентації з тактики поводження у разі виникнення надзвичайних ситуацій та проводять практичні тренінги (заняття – екскурсія у бомбосховище. робота з вогнегасником тощо).

     На засіданні ЦК 06 грудня 2017р. членами ЦК обговорювалось питання: «Самостійна робота як складова частина інтенсифікації навчального процесу, розвитку творчих здібностей студентів у підготовці майбутнього фахівця у разі вивчення «Медичної біології» та «Основ медичної генетики» (викл. Колесник Т.П.). У представленій доповіді та мультимедійній презентації подані основні напрямки організації самостійної роботи та шляхи їх реалізації, наведені приклади їх використання на заняттях та у позааудиторний час, проаналізована ефективність результатів.

Методичний тиждень циклової комісії – це душі найвищий зліт.

     Під час методичного тижня, який  організований та проведений 11.12. - 15.12. 2017р., викладачі демонстрували свої професійні здобутки, рівень педагогічної майстерності, популяризували методи та прийоми креативного навчання, вміння створити активну та доброзичливу атмосферу в тісній співпраці зі студентською молоддю. Творча взаємодія викладачів та студентів - це запорука професійного зростання педагога, формування всебічно компетентного фахівця, здатного до саморозвитку та самовдосконалення.

     У рамках методичного тижня циклової комісії у 2017 – 2018н.р. згідно плану були проведені:

     1. Показове теоретичне заняття з навчальної дисципліни «Медична біологія» на тему: «Медична гельмінтологія. Плоскі та круглі черви – паразити людини» (регіональний захід з представником Коломийського медичного коледжу ім. І.Франка викладачем біології Федик М.М.) у 4, 6гр. ІІкурсу спеціалізації: сестринська справа – викл. Колесник Т.П.

     Лекція була спрямована на розвиток пізнавальної активності та творчих здібностей студентів на основі тісних інтеграційних зв’язків у нерозривному зв’язку з реалізацією виховних цілей щодо значення особистої та громадської гігієни, відповідального ставлення медичних працівників до питань санітарії та гігієни на робочому місці, відповідальності за здоров’я людини.

     Викладач вміло поєднала традиційний виклад навчального матеріалу з новітніми освітніми технологіями: використанням інтерактивної дошки, мультимедійної презентації з елементами анімації, відеосюжетів, малюнків, продемонструвала належний науково – методичний рівень фахової майстерності, креативні здібності в організації та проведенні заняття, довірливі відносини «викладач - студент», нетрадиційні підходи до реалізації визначених цілей. У підготовку інформаційних повідомлень з питань санітарно – просвітницької роботи – виготовлення буклетів, як результату ПСРС, були активно включені студенти творчої групи     

     2. Викладач Скуповська Г.І. 13.12.2017р. провела показове практичне заняття з навчальної дисципліни «Основи екології та профілактичної медицини» у 1 Б гр. ІІ курсу спеціалізації: лікувальна справа на тему: «Гігієна закладів охорони здоров’я».

     Викладач вміло поєднала традиційні та нетрадиційні форми проведення заняття: використані інноваційні та інтерактивні технології, тісні інтеграційні зв’язки. Заняття було спрямоване на розвиток пізнавальної активності та творчих здібностей студентів, формування професійних компетентностей майбутнього медичного фахівця у нерозривному зв'язку з екологічним вихованням нації.

    3. Олімпіади - це один із шляхів виявлення та розвитку обдарованих студентів, формування творчого покоління молодих людей, виховання у них активної життєвої позиції.

    ► Внутрішньоколеджна олімпіада з навчальної дисципліни

    «Анатомія людини» серед студентів ІІ курсу спеціалізації: сестринська справа проведена 12.12.2017р. (викл. Бойко А.В.)

    Мета олімпіади: підвищення зацікавленості студентів до вивчення та поглиблення знань з навчальної дисципліни, використання внутрішньодисциплінарної та міждисциплінарної інтеграції з дисциплінами циклів природничо – наукової і професійної та практичної підготовки.

     І тур олімпіади з предмету «Інформатика» та навчальної дисципліни «Основи медичної інформатики»
серед студентів І - ІІ курсів Спеціальності 223 Медсестринство спеціалізації: лікувальна справа (викл. Лучинська О.Т.). проведений 06.12.2017р.
     Мета олімпіади - творче застосування теоретичних та практичних знань, підвищення інтересу до поглибленого вивчення спеціальних та фахових дисциплін, можливість самооцінки професійного рівня, вміння впроваджувати у навчальний процес інформаційно – комунікаційні технології.
IMG 7830
     І етап олімпіади з предмету «Хімія» серед студентів І курсу Спеціальності 223 Медсестринство спеціалізації: лікувальна справа, сестринська справа (викл. Матіяш С.Й. – член ЦК у співпраці з викл. Карабіним Ю.В. та Куш У.Л.) відбувся 06.12.2017р.
     Мета олімпіади – виявлення, відбір та підтримка обдарованої студентської молоді, реалізація здібностей та стимулювання творчої праці, системне вдосконалення навчального процесу, поглиблення знань з предмету «Хімія», як одного з базових у системі медичної освіти.
 
     4. Навчально – методичний семінар на тему: «Актуальні питання навчання та виховання з метою проектування середовища для особистісного підходу до студента»
     Проведений 12.12.2017р. з участю методиста коледжу, члена циклової комісії Гафійчук І.І. Ця форма роботи є однією з кваліфікованого поширення методично-педагогічних знань, підвищення педагогічної майстерності, особливо викладачів – початківців. З доповідями згідно тематики семінару, які супроводжувались мультимедійною презентацією, виступили Бойко А.В., Скуповська Г.І. Члени  циклової комісії взяли активну участь в обговоренні запропонованих. питань.
 
      5. «Дивосвіт природи. Збережемо його!» - під таким гаслом з ініціативи студентів І – ІІІ курсів була організована на основі контрастів фотоекспозиція світлин із власних спостережень за місцем проживання краси Карпатського краю та недбалого ставлення людей до неї. – відп. викл. Скуповська Г.І.

IMG 7833IMG 7837

 6. Навчально – пізнавальний екскурс у фармакологію

     «Як і чим лікуються українці?» проведений 13.12.2017р. за участю студентів ІІІ курсу спеціалізації: сестринська справа (відповідальна Янківська М.І.). Студенти обговорювали питання ефективності фармакотерапії та нераціональне  призначення «фуфломіцинів», можливості застосування фітотерапії, імунобіологічних препаратів тощо для лікування захворювань.

     7. 14.12.2017р. практичний психолог, член ЦК Усенко М.В. провела майстер – клас на тему: «Від інновації до трансформації».

      Виразність інноваційної ідеї, оригінальність її розв’язання, залучення кожного до активної творчої діяльності, результативність, яку виявив кожний учасник,
піднесений стиль, педагогічна харизма, здатність до імпровізації, ерудиція, нестандартність мислення, стиль спілкування, позитивний емоційний настрій – такий кінцевий результат проведеного майстер – класу.

     8. Практичний тренінг «Про вогонь нам треба знати, з ним не можна жартувати» був проведений у рамках тижня цивільного захисту та БЖД , який співпав з методичним тижнем ЦК, з метою формування знань про причини виникнення пожежі, навиків про правильність дій у випадку її виникнення, засобів самозахисту, виховання розсудливості, почуття відповідальності за свої вчинки. Студенти ІІ – ІІІ курсів активно долучились до оцінювання тактики поведінки та мали можливість відпрацьовувати практичні навики користування порошковими вогнегасниками –

відповідальна викл. Мельник Н.М.

Позааудиторна робота членів циклової комісії

•     Куратор групи І гр.І курсу Бойко А.В. провела відкриту годину спілкування на тему: «Славні сини України».

     Захід мав на меті вшанувати пам’ять героїв Небесної сотні, формувати у студентів ціннісне ставлення до України, розвивати почуття національної самосвідомості та громадянської активності, виховувати патріота, громадянина, готового захищати свою Батьківщину.

•     Куратор групи 6 гр.І курсу Тригуб І.В. провела відкриту годину спілкування на тему: «Земля – наше багатство», присвячену Дню Землі, який щорічно відзначають 22 квітня.

     Студенти з використанням інсценізації, віршованих творів висвітлили серйозні та складні проблеми у стосунках людства з природою. Куратор групи наголосила про важливість екологічної освіти та виховання населення, особливо молоді, якій жити та працювати у третьому тисячолітті.

•     22 –23 березня 2018р. на базі державного вищого навчального закладу «Івано – Франківський національний медичний університет» відбулась 87 науково - практична конференція студентів та молодих вчених із міжнародною участю «Інновації в медицині».

Міждисциплінарну дослідницько -  пошукову роботу на тему: «Пізнай, що є, і передбач, що буде» (менінгококова інфекція ) представили ст. ІVк. Грицак Я. та ІІІк. Кріль Т. (к – ки: викл. мікробіології Облогіна Л.М., викл. інфектології Фесуненко О.М.). Учасники нагороджені дипломом ІІІ ступеня.

IMG 1366

13 квітня 2018р відбулася науково-практична конференція «Екогеофорум 2018: сучасна молодь за чисте довкілля»

в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу за організації Інженерно-екологічного інституту та за підтримки Департаменту освіти, науки та молодіжної політики ОДА, Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та Управління екології та природних ресурсів ОДА. Студенти ІІІ курсу спеціалізації: лікувальна справа:

Гілязов Олег та Ліпей Дмитро у рамках заходу представили творчо – пошукову роботу на тему: «Віддай цигарку – візьми цукерку» (керівники: викл. навчальної дисципліни «Основи екології та профілактичної медицини» Скуповська Г.І., викл. дисципліни «Безпека життєдіяльності» Мельник Н.М.). За результатами конференції нагороджені дипломом ІІІ ступеня.

 
 

      Плідна співпраця викладачів з досвідом та викладачів початківців сприяє активній, творчій, креативній атмосфері в циклі.
У цикловій комісії 11 навчальних кабінетів та 1 лабораторія. Їх навчально -матеріальна база (ТЗН: мультимедійні проектори, ПК, ноутбуки, телевізори, кодоскоп та необхідне обладнання для виконання практичних навичок і експериментів) дозволяє проводити заняття на найсучаснішому рівні.
      Робота циклової  комісії спрямована на вдосконалення навчально-виховного процесу, поліпшення якості підготовки спеціалістів, формування високоосвіченої, моральної, самодостатньої особистості, кваліфікованого фахівця, здатного у нових соціально-економічних умовах бути конкурентоспроможним на сучасному ринку праці.
      Основні напрямками роботи та завдання циклової комісії:
1. Оптимізація навчального процесу, підвищення якості та ефективності навчання, вдосконалення заняття як основної форми навчально-виховної діяльності, підвищення рівня знань студентів шляхом впровадження особистісно - орієнтованого підходу, спільної продуктивної та творчої діяльності викладача зі студентами та дієвого контролю знань студентiв.
З цією метою випродукувані та постійно оновлюються:
♦ з метою інтеграції з дисциплінами професійної та практичної підготовки виданий «Збірник рецептів на лікарські засоби» для студентів спеціальності «Лікувальна справа» з навчальної дисципліни «Фармакологія та медична рецептура» - викл. Никифорук З.В.

001

♦ навчально – методичні комплекси забезпечення занять

002

♦ розроблені навчальні посібники та опорні конспекти з дисциплін

003

♦ оцифровані підручники

004

      Ці матеріали на електронних носіях та друкованому варіанті доступні студентам у навчальних кабінетах та бібліотеці коледжу.
♦ створено блог з навчальної дисципліни «Основи медичної інформатики» http://infomed111.blogspot.com (викл. Лучинська О.Т., Мазурак Я.Д.) та група у соціальній мережі ВКонтакті з дисципліни «Фізична та колоїдна хімія» (викл. Карабін Ю.В.)

005

      Це дає можливість зробити акцент на індивідуальному навчанні, удосконалювати забезпечення інтеграції науково - природних дисциплін з професійно спрямованими, формувати уміння та навички, повсякденно контролювати знання студентів.
2. Впровадження інноваційних та інтерактивних технологій у навчальний процес, раціоналізація навчальної діяльності викладачів та студентів.
2.1.Використання інформаційно – комунікативних технологій на теоретичних заняттях (мультимедійні презентації – 100%, відеоматеріали).

2.2. Використання інноваційних технологій на практичних заняттях, що сприяє якісному засвоєнню програмного матеріалу та формуванню практичних навичок і умінь:

2.3. Проведення показових та відкритих, нетрадиційних та нестандартних занять з навчальних дисциплін:

006

♦ «Анатомія людини» та «Фізіологія» - показове бінарне заняття на тему:
«Анатомія спинного мозку та стовбура мозку» (викл. Босович О.О.),
«Фізіологія спинного мозку та стовбура мозку» (викл. Андріяшко В.Д.)

♦ «Основи біофізики та медична апаратура» - показове практичне заняття на тему: «Елементи квантової біофізики» (викл. Кулява М.С.)

♦ показове практичне заняття з навчальної дисципліни «Основи медичної інформатики» на тему: « Медичні інформаційні системи» - викл. Мазурак Я.Д.

♦ «Фармакологія та медична рецептура» - відкрите теоретичне заняття на тему: «Лікувальні засоби, що впливають на аферентну та еферентну інервацію»  з участю представників центру нетрадиційної медицини «Меліса» (викл. Базарко І.М.)

♦ тематичний майстер – клас з навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» для студентів ІІІ курсу спеціальності «Сестринська справа» із залученням пожежної техніки, рятувального обладнання та фахівців СУЗ – відп. Мельник Н.М.

3. Моніторинг навчальних досягнень як засіб мотивації до оволодіння знаннями, методичне забезпечення ПСРС та активні методи його контролю:
♦ контроль знань аудиторної та позааудиторної роботи студентів засобами ІКТ, використання додаткової літератури:

007

♦ використання проблемних задач, тестових завдань, кросвордів - навчальна дисципліна  «Медична біологія» (викл. Колесник Т.П.,Кордис Т.О.)

4. Зростання ролі особистості як професіонала й громадянина в незалежній Україні вимагає прогресивних підходів не тільки до навчання, а й до позааудиторної роботи:
4.1. ♦ показовий контроль позааудиторної самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Анатомія людини» з теми: «Анатомія сечостатевої системи» для викладачів природничо – наукових дисциплін регіону (викл. Гафійчук І.І.)

♦ нетрадиційний метод контролю знань ПСРС з дисципліни «Анатомія людини» під час екскурсії в музей анатомії Національного медичного університету з участю завідувача музеєм доцента кафедри анатомії ІФНМУ Іваночко В.М. - викл. Бойко А.В.

4.2. Організація науково-дослідницької роботи студентів у творчих групах при кабінетах, як методу пошукового та інтерактивного навчання; розвитку творчих здібностей, активізації пізнавальної та продуктивної діяльності, позитивного самовиявлення:

♦ підсумкове засідання творчої групи при кабінеті хімії та медичної хімії на тему: «В.І.Вернадський – Вчений, Мислитель, Громадянин» (к –к: Матіяш С.Й.)

♦ показове інтегроване засідання творчих груп при кабінетах хімії та медичної хімії (к –к: Матіяш С.Й.) і біології (к –к: Мальованчук Н.В.) на тему: «У світі таємниць та цікавих фактів. Творча лабораторія» для викладачів природничо – наукових дисциплін регіону.

5. Традиційними стали методичні тижні циклової комісії - творча і плідна співпраця суб’єктів діяльності. У разі їх проведення демонструються професійні досягнення викладачів через основні види освітньої діяльності, творчі здібності студентів, поєднуючи традиційні та новітні парадигми.

♦ фотовиставка робіт студентів і викладачів коледжу «Щастя як воно є» у ІФБМК та мистецькій галереї міста «Бастіон»– організатори: директор коледжу, член ЦК Стасюк В.В., викл. Усенко М.В.

♦ фотоекспозиція «Чарівна Квітка України» - викл.Малець Р.І.

 ♦ науково – практична конференція на тему: «Профілактика професійного та внутрішньолікарняного зараження ВІЛ/СНІД – інфекцією» з участю головного позаштатного епідеміолога ГУОЗ ОДА Бойко М.М. – відп. Кордис Т.О.

♦ конференція з навчальної дисципліни «Основи екології та профілактичної медицини» на тему: «Позитивний вплив людини на навколишнє середовище» - відп. директор коледжу, член ЦК Стасюк В.В., викл. Слабінога І.Л. 

♦ майстер – клас для викладачів на тему: «Групова динаміка» (викл., практичний психолог Усенко М.В.)

5. Робота з обдарованими студентами, розвиток їх інтелекту та зацікавленості, індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей студентів.

008

♦ щорічна коледжна олімпіада з навчальної дисципліни «Медична хімія» (біонеорганічна) - викл. Матіяш С.Й.

♦ теоретично – практичний конкурс з навчальної дисципліни «Анатомія людини» (викл. Босович О.О., Бойко А.В., Андріяшко В.Д.)

009

6. Визначення багатокомпонентної та багатовекторної системи виховання студентів: громадянського, патріотичного, національного, як запоруки особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, відповідальності, здорового способу життя, християнської моралі, готовності до змін:

♦ година спілкування на тему: «Незвичайні звичайні люди, допомога Вам завжди буде» та зустріч з волонтерами зони АТО викладачем хірургії коледжу Яцківом В.М. і студенткою ІФНМУ Маслій М.М. - викл. Базарко І.М.

♦ духовна бесіда з о. Порфирієм чину отців Василіан – відп. Слабінога І.Л.

♦ Хресна дорога у виконанні гурту братів – семінаристів «Глорія» - відп. Тимчій І.С., Малець Р.І.

      На коледжній студентській конференції творчо – пошукових робіт до Дня науки, яка відбулась 24 - 25 травня, І місце вибороли:
♦ дослідницько – пошукова робота на тему: «Близнюки – хто вони такі?» - студент творчої групи кабінету медичної біології та основ генетики Бонцюнь Р.(ІІк. Л/с), кер – ки: Колесник Т.П., Кордис Т.О

010

♦ міждисциплінарна творчо – пошукова робота на тему: «Жертви прогресу. Чим небезпечні засоби побутової хімії» ст. ІІІк. Юрків І. С/с, кер – ки: викладачі анатомії Гафійчук І.І., медсестринства у внутрішній медицині Константюк Р.В. 

      З просвітницькою метою випущений буклет для студентів коледжу, учнів шкіл та населення «Чим небезпечні засоби побутової хімії».
7. Підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів
носить системний, цілеспрямований характер, сприяє вдосконаленню фахової підготовки та інтенсифікації самоосвіти.
Важливе значення відіграє робота ЦК: на засіданнях розглядаються питання поглиблення педагогічних та фахових знань, вивчення принців розвитку сучасної національної та світової освіти, вдосконалення методики викладання дисциплін.
Викладачі комісії:
-. приймають активну участь у виставці методичних робіт
- виступають з доповідями на конференціях, засіданнях ЦК, методичних та педагогічних радах, навчально – методичних семінарах
- діляться досвідом робот із колегами у разі взаємовідвідувань занять та позааудиторних заходів.
 
♦     2 листопада 2016 року на засіданні ЦК з ініціативи члена циклу, директора коледжу Стасюка В.В. відбувся круглий стіл з обговорення «Концепції чотирьох рівнів духовного розвитку людини» - складової педагогічної проблеми, спрямованої на формування професійної компетентності майбутнього фахівця. Члени циклової комісії взяли активну участь в обговоренні ведучих аспектів представленої інформації та визначили шляхи її реалізації у навчально – виховному процесі.
 
♦       4 листопада 2016 року викладач навчальної дисципліни «Основи латинської мови з медичною термінологією» провів показове практичне заняття у 3–А групі ІІ курсу спеціальності 5.11010102 Сестринська справа на тему: «Іменники ІV відміни. Грецькі еквіваленти іменників ІV відміни. Іменники V відміни. Назви зборів лікарських рослин». Заняття професійно спрямоване та широко інтегроване з дисциплінами інших циклових комісій.
Слід відмітити використання активних форм і методів навчання, ІКТ, плідну співпрацю суб’єктів діяльності та реалізацію виховних цілей через пізнання крилатих латинських висловів.
♦     17 листопада 2016 року з нагоди Міжнародного дня студента представники 2 групи ІV курсу спеціальності «Сестринська справа» (керівник групи, член циклу Бажалюк В.М.) у співпраці з студентами інших курсів провели відкриту виховну годину на тему: «Студентське життя від А до Я». Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять загиблих під час подій Революції гідності, зокрема нашого земляка, студента Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника, Гурика Романа. Студентський гімн «Gaudeamus igitur», виконання пісенних творів, декламація авторського вірша, танцювальні композиції створили атмосферу святковості, продемонстрували творчі здібності молодого покоління. Дійство супроводжувалось доречною мультимедійною презентацією, відеокомпозицією (створив Сенюк В. - ст. ІІІ к., Л/с) та відеосюжетом «Один день з життя студента» (підготував Смаль І. – ст. ІV к., Л/с)
♦     30 листопада 2016 року викладач навчальної дисципліни «Фізіологія» Янківська М.І з метою удосконалення професійної майстерності провела відкрите теоретичне заняття на тему: «Фізіологія ендокринної системи» у 2,3 групах ІІ курсу спеціальності 5.11010102 Сестринська справа. Заняття було спрямоване на розвиток пізнавальної діяльності студентів на основі внутрішньо – та міждисциплінарної інтеграції, використання елементів інтерактивних технологій, ІКТ, краєзнавчого матеріалу, активізації пошукової роботи представників творчої групи.
Навчальний матеріал теми є актуальним, особливо у рік боротьби з цукровим діабетом. Викладач продемонструвала належний науково – методичний рівень фахової майстерності, творчий пошук та методи його втілення.
     Серед значної кількості заходів, які проводить циклова комісія, досить ефективним є проведення методичного тижня. Цього навчального року він тривав з 05.12 по 09.12.2016р. Тиждень циклової комісії – це творча і плідна співпраця суб’єктів діяльності. У разі його проведення викладачі демонструють професійні досягнення через основні види освітньої діяльності, використовуючи новітні інформаційні технології у поєднанні з традиційними. Члени циклової комісії постійно прагнуть готувати кваліфікованих фахівців відповідного рівня і профілю, конкурентоспроможних на ринку праці. Тому, під час організації та проведення заходів у рамках методичного тижня, завжди підходять творчо, шукають нові форми і методи їх проведення, залучаючи все більшу кількість студентів, намагаються відходити від авторитарно-репродуктивного навчання, моделюючи таку систему, яка б формувала у студентів ініціативність, мобільність, гнучкість, динамізм, конструктивність, комунікативність, вміння аналізувати та порівнювати, робити відповідні висновки, сприяти накопиченню інформаційного матеріалу.
У рамках методичного тижня циклової комісії у 2016 – 2017н.р. згідно плану були проведені:
1. Олімпіади, як один із шляхів формування професійної компетентності майбутніх фахівців, шлях до самовираження та саморозвитку. Вони дають змогу виявлення та розвитку обдарованих осіб, реалізації здібностей, популяризації досягнень науки, техніки та новітніх технологій:
► Внутрішньоколеджна олімпіада з навчальної дисципліни «Фармакологія та медична рецептура» серед студентів ІІІ курсу спеціальності 5.12010102 Сестринська справа (викл. Базарко І.М.). Мета олімпіади: підвищення зацікавленості студентів до вивчення та поглиблення знань з навчальної дисципліни, використання внутрішньодисциплінарної та міждисциплінарної інтеграції з дисциплінами циклів природничо – наукового і професійної та практичної підготовки.
►І тур олімпіади з предмету «Інформатика» та навчальної дисципліни «Основи медичної інформатики» серед студентів І - ІІ курсів спеціальностей 5.12010101 Лікувальна справа, 223 Медсестринство, спеціалізація: акушерська справа (викл. Мазурак Я.Д., Лучинська О.Т.). Мета олімпіади - творче застосування теоретичних та практичних знань, підвищення інтересу до поглибленого вивчення спеціальних та фахових дисциплін, можливість самооцінки професійного рівня, вміння впроваджувати у навчальний процес інформаційно – комунікаційні технології.
2. З метою піднесення національної свідомості та патріотичного виховання студентської молоді, у День Збройних сил України студенти І курсу 1,5груп під керівництвом Колесник Т.П. (член циклової комісії), Кравця О.Р., Влашин Т.О. організували відкритий виховний захід «Козацькі забави».
     Це свято – данина пам’яті тисячам воїнів, які загинули в битвах за свободу, волю та незалежність України, які служать справі зміцнення обороноздатності та підвищення безпеки нашої держави сьогодні. На святкове дійство був запрошений наш земляк, учасник революції Гідності у Києві, доброволець АТО, кулеметник 54 –го розвідувального батальйону, захисник Маріуполя, старший солдат Віталій Мирославович Савчук.
3. Теоретично-практичний конкурс з навчальних дисциплін «Анатомія людини» та «Фізіологія» сприяв підвищенню зацікавленості студентів до вивчення та поглиблення знань з даних дисциплін, удосконаленню умінь та практичних навичок. До конкурсу були залучені студенти ІІ курсу спеціальностей 5.12010102 Сестринська справа та 5.12010101 Лікувальна справа
(відповідальні: Тригуб І.В., Бойко А.В.).
4. Навчально – методичний семінар на тему: «Створення необхідних умов для підвищення якості освіти – першочергове завдання роботи викладачів ЦК».
    Методичний семінар є однією з форм кваліфікованого поширення методично-педагогічних знань.
07 грудня 2016р. викладачі циклової комісії з участю методиста коледжу, члена циклової комісії Гафійчук І.І. взяли активну участь в обговоренні питань, запропонованих згідно тематики навчально – методичного семінару. Доповіді були змістовними, супроводжувались мультимедійною презентацією. Проведений навчально - методичний семінар мав велике значення для підвищення педагогічної майстерності, особливо викладачів – початківців.
Питання «Інтеграція традиційних та нетрадиційних форм навчання, використання проектних технологій» (з досвіду роботи) висвітлює Матіяш С.Й,
Теоретичні засади питань щодо упровадження новітніх освітніх технологій доповідає Базарко І.М.
5. Інформаційно – пізнавальний екскурс «Заради майбутнього людства» (до 150 – річчя з дня народження Д.К.Заболотного).
     В ознаменування цієї славної дати студенти ІІ – ІІІ курсів спеціальності 5.11010101 Лікувальна справа під керівництвом викладача навчальної дисципліни «Мікробіологія» Облогіної Л.М. представили інформаційно – пізнавальний екскурс однієї із сторінок творчого шляху Данила Заболотного – участь у протичумній експедиції під керівництвом проф. Високовича в Індію з метою вивчення чумних осередків, шляхів розповсюдження захворювання на територію Європи. Студенти проявили творчі здібності в інсценізаціях особистих взаємин Д.Заболотного з дружиною Людмилою, роботи Данила Кириловича у лабораторії та чумному госпіталі, наукових пошуках з бактеріологом Ієрсеном. Звучали власні поетичні рядки Д.Заболотного, вірш Т.Г.Шевченка «Чума».
     Подана інформація дала змогу студентам детальніше оволодіти науковими знаннями щодо чуми, пізнати психологію взаємин, проникнутись духом патріотизму, любові до України та віщих слів Д.Заболотного «Діти мої дорогі, любіть науку і правду».
6. Майстер – клас на тему: «Психологічні особливості та культура спілкування».
    Культура спілкування людей у різних ситуаціях ґрунтується на дотриманні певних правил, що виробляло людство протягом тисячоліть. Власне, майстер – клас, проведений Усенко М.В., викладачем основ психології, практичним психологом, стосувався питань культури міжособистісних стосунків. Тренер запропонувала присутнім практичні поради, психологічні вправи, спонукала до обговорення основних рекомендацій, які дозволяють партнерам досягти взаєморозуміння. Присутні виявили активність, зацікавленість в обговоренні даного питання, обмінювались думками щодо рекомендацій Дейла Карнегі: «Намагайся, щоб ваш співбесідник говорив більше, ніж ви, будьте добрим слухачем. Заохочуйте інших розповідати вам про себе, ведіть розмову в колі інтересів вашого співбесідника».
Майстер – клас створив сприятливу атмосферу для спілкування викладачів, спонукав їх до самооцінки та самоаналізу.

♦     02 березня 2017р. відбулось засідання циклової комісії з участю директора коледжу, член циклу Стасюка В.В., методиста коледжу Гафійчук І.І., на якому обговорювались питання:
 «Про розвиток позитивної мотиваційної сфери як фактора індивідуального успіху та шляхи формування професійної компетентності студентів»
 «Якісна робота з обдарованими студентами через залучення їх до позааудиторної роботи та визначення дидактичних методів усунення причин неуспішності слабовстигаючих студентів».
Викладачі обговорювали назрілі проблеми, обмінювались досвідом, визначали можливості впровадження новітніх освітніх технологій у навчально – виховний процес.

♦    09 березня 2016 р. проведений навчально – методичний семінар на тему: «Розвиток пізнавальних, самостійних, творчих здібностей студентів».
►Питання «Формування дослідницьких умінь студентів шляхом удосконалення самостійної роботи» висвітлила викладач навчальних дисциплін «Анатомія людини» та «Фізіологія»
Бойко А.В. Особливої уваги вона надала організації дослідницько – пошукової роботі творчої групи при кабінеті, проведенню позааудиторних заходів, спрямованих на поглиблення знань та розвиток пізнавальної активності студентів.

♦ Екскурсія у музей анатомії Івано – Франківського національного медичного університету
♦ Теоретично – практичний конкурс: успішний тестовий контроль – шлях до реалізації практичної частини
► Питання «Самостійна робота – важлива умова розвитку творчої особистості студентів» (доповідач - викл. Колесник Т.П.) викликало жваве обговорення членів циклової комісії у контексті коледжної педагогічної проблеми щодо виховання громадянина України, включаючи «Концепцію чотирьох рівнів духовного розвитку людини».
♦ Дослідницько – пошукова діяльність як засіб оволодіння студентами науковими методами, поглиблене і творче засвоєння програмного забезпечення
♦ Орієнтація на творчу працю, можливість проявляти ініціативу, самостійність під час досліджень рослинного світу на території коледжу.

Для викладачів-початківців 16.03.2017р. практичними психологами Івано-Франківського базового медичного коледжу Усенко М.В. та Коломийського медичного коледжу ім. І. Франка Кушнір І.П. в онлайн-режимі проведений майстер - клас «Особистість викладача загадкова та неповторна» (згідно плану регіонального методоб’єднання циклових комісій природничо - наукових дисциплін). Тренінг відвідали директор ІФБМК Стасюк В,В., члени ЦК, представники адміністрації. Психологи – тренери пропонували завдання: «Намалювати невідомого у природі звіра», дати відповіді на ряд питань (Усенко М,В.) та написати 10 слів - характеристик до слова «робота» (Кушнір І.П.) з послідуючим аналізом. Виконання роботи проводилось під релаксуючий музичний супровід.

Майстер клас дав змогу кожному пізнати себе, зрозуміти власний емоційний стан, визначити шляхи саморозвитку та самовдосконалення.
Відповідальні за проведення заходу – базовий методист Стасишин О.С., голова регіонального об’єднання природничо – наукових дисциплін
Облогіна Л.М.

 

 

Наша адреса

Тел/факс: (0342) 75-32-58
Відділення післядипломної освіти
Тел: (0342)528004
 

 

Для студентів

Moodle

Корисні посилання

ZNO

vfpo

Copyright © 2023 Комунальний заклад фахової передвищої освіти "Івано-Франківський медичний фаховий коледж" Івано-Франківської обласної ради/ м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи 165