Загальні аспекти

Загальні аспекти

В.В.Стасюк, 
директор Івано-Франківського базового медичного коледжу
 

Деякі проблемні питання підготовки медичних фахівців
середньої ланки (молодших медичних спеціалістів)
для потреб системи охорони здоров’я в Україні

      Якість медичних кадрів, їхня професійна придатність є визначальними чинниками функціонування медицини та ефективного реформування галузі. Суттєве збільшення чисельності студентського контингенту у вищих медичних навчальних закладах протягом останніх десятиріч на фоні погіршення демографічної ситуації в державі та зниження показників народжуваності негативно вплинули на якість підготовки медичних кадрів. Не останню роль у зниженні якісних показників підготовки медичних кадрів відіграла й значна питома вага контрактної форми навчання (у багатьох закладах – понад 50% студентського контингенту), перманентна економічна криза, відсутність оптимальних кар’єрних перспектив, низька зарплата, зрівнялівка в оплаті праці тощо.
     Вважаємо, що якісні параметри медичної освіти можна покращити запровадженням суцільних об’єктивних критеріїв діагностики рівня знань, практичних навичок та умінь під час навчального процесу, ефективною оптимізацією чисельності студентського контингенту, реалізацією зрозумілої ступеневої освіти: медичний коледж – медичний університет. Розв’язання кадрової проблеми неможливе без впровадження в державотворчому та, зокрема, освітянському просторі Концепції чотирьох рівнів духовного розвитку людини [2]. Невдачі молодої української держави за останні чверть століття обумовлені, на наш погляд, переважанням людини посереднього рівня розвитку здібностей на всіх ієрархічних щаблях державного управління.
      Виховання особистостей (3-й рівень), для яких пріоритетом є суспільне благо, переважання духовного над матеріальним - виведе Україну в коло найрозвиненіших країн світу. Формування («вирощування») особистостей має стати ключовим завданням гуманітарної політики держави. Посередня людина (2-й рівень), людина, для якої пріоритетом є матеріальне над духовним, задоволення безпосередніх потреб… Наявність дипломів про вищу освіту, наукових ступенів та звань, досконале володіння іноземними мовами не завжди є гарантією, що людина є особистістю. З іншого боку, навіть найдосконаліші законодавчі акти зусиллями посередніх людей перетворюються у неефективні. Висока концентрація посередніх людей серед викладачів та вчителів є дуже небезпечною: посередня людина, як правило, може виховувати (сформувати) подібну до себе посередню людину. Зрештою, посередні люди не здатні запропонувати досконалу законодавчу базу держави.
      В якійсь мірі, ілюстрацією до викладеного є, зокрема, деякі суперечливі норми чинного освітянського закону [1]. З одного боку, маємо прирівняння за значимістю дипломів нинішніх молодших спеціалістів до дипломів майбутніх молодших бакалаврів, з іншого – розмежування їх у Законі на різні освітні рівні, що суперечить логіці. На ринку праці пропонується присутність дипломів молодших спеціалістів професійно-технічної (професійної) освіти і паралельний обіг дипломів молодшого спеціаліста нинішньої вищої освіти (І р. акр.). Окрім того, термін навчання молодшого бакалавра становитиме 1,5-2 роки (90-120 кредитів ЕCТS) на базі повної загальної середньої освіти, на відміну від нинішнього молодшого спеціаліста – 3 роки. Але навіть такі законодавчі недоречності не завадили поважним медичним чиновникам сформувати робочі групи для розробки до 1 вересня 2016 року освітніх стандартів для молодших медичних бакалаврів.
      Професійна підготовка медичних кадрів, зокрема нинішніх молодших медичних спеціалістів, неможлива без досконалих навчальних планів та програм для підготовки таких фахівців. Недосконалими є чинні примірні навчальні плани для підготовки молодших медичних спеціалістів, які вступили в силу з 1 вересня 2011 року [3]. Розглянемо лише деякі проблемні питання примірного навчального плану спеціальності 5.12010102 «Сестринська справа». Коректним буде його порівняння із навчальними планами підготовки медичних сестер-бакалаврів (на базі повної загальної середньої освіти) у сусідній Польщі, країні, що входить до Євросоюзу [4] .
      Терміни навчання у Польщі медсестри-бакалаври і в України медсестри – молодшого спеціаліста є однаковими (3 роки). Але зведені дані за бюджетом часу (кількість годин) підготовки нашої медсестри є суттєво більшими, ніж у Польщі. До того ж, наша медсестра вивчає рівно на третину більше навчальних дисциплін, ніж медсестра-бакалавр у сусідній державі. Наша медсестра вивчає таку «дивну» навчальну дисципліну, як «Ріст і розвиток людини» (немає в Польщі), «Історію медицини та медсестринства» (ця дисципліна могла бути розділом «Основ медсестринства»), «Анестезіологію та реаніматологію» (логічніше було б - «Анестезіологія та інтенсивна терапія»), «Мікробіологію» (у поляків - «Мікробіологія і паразитологія»). Аналіз навчальної програми у сусідів з «Громадського здоров’я» (в Україні – «Громадське здоров’я і громадське медсестринство») засвідчує, що наші укладачі мають інший погляд на зміст цієї дисципліни від загальноприйнятого у Європі. У Польщі не знайдемо у переліку навчальних дисциплін такої, як «Медсестринство у сімейній медицині», на відміну від нас, бо в цьому немає жодної потреби: всі клінічні дисципліни вивчаються таким чином, щоб майбутня медична сестра могла працювати у системі загальної практики – сімейної медицини. Наші сусіди називають свої клінічні дисципліни, для прикладу: «Хірургія і медсестринство в хірургії», «Неврологія і медсестринство в неврології», а у нас – «Медсестринство в хірургії», «Медсестринство в неврології»… У навчальних планах сусідів знаходимо «Педагогіку», «Дієтетику», «Радіологію»… Порівняння навчальних планів і програм двох сусідніх держав – Польщі і України, які стосуються підготовки медичних сестер, можна продовжувати. На жаль, переваги будуть не на нашому боці.

Список використаних джерел

1. Про вищу освіту [Електронний ресурс] Закон України [№ 1556 – VІІ від 01.07. 2014 р.]
2. Гречаний О.Ф., Сабадуха В.О.Філософія здібностей у контексті пріоритету духовного над матеріальним: монографія / О.Ф.Гречаний, В.О. Сабадуха.- Луганськ: Вид-во СНУ ім. Володимира Даля, 2015. - 211 с.
3. Примірний навчальний план підготовки молодшого спеціаліста. Спеціальність 5.12010102 «Сестринська справа», 2011 р.
4. Plan studiow od roku 2014/2015 (Instytut Pielegniarstwa PMWSZ w Opolu).

31 березня 2016 року відбулося засідання 
педагогічної ради Івано-Франківського базового медичного коледжу.

      На засіданні проаналізовано роботу факультативу «Основи християнської етики», запровадженого у другому семестрі для студентів перших курсів. За результатами спостережень адміністрації, враховуючи позитивні відгуки студентів, педагогічна рада відзначила, що завдяки високій професійній майстерності о. Йосафата Бойка факультатив має християнсько-світоглядне, культурне та освітньо-виховне спрямування, служить фундаментом буттєвих цінностей сучасної людини, передбачає виховання у студентів поваги до свободи совісті, релігійних та світоглядних переконань інших людей, здатності до співжиття в полікультурному та поліконфесійному українському суспільстві.
     Педагогічна рада вирішила: ввести факультатив «Основи християнської етики» у варіативну складову навчального плану коледжу на 2016/2017 н.рр.
     Педрада розглянула і схвалила нові підходи до організації навчального процесу у 2016-2017 н.р., які спрямовані на оптимізацію та інтенсифікацію навчання з метою отримання студентами кращої теоретичної і практичної підготовки. Затверджено зміни, внесені до робочої і навчальної програми з предмета «Історія України» на 2016/2017 н.рр.. В результаті внесених змін окремі питання української історії будуть викладатись студентам, орієнтуючись на новітні погляди сучасних істориків та ґрунтовні дослідження Володимира Білінського, який є автором таких відомих досліджень як «Країна Моксель або Московія» (у 3-х томах), «Москва ординська « (2т.), «Україна-Русь» (2т.) та інш.
     Педагогічна рада схвалила рішення щодо запровадження у навчально-виховний процес коледжу «Концепції чотирьох рівнів духовного розвитку людини», яка обґрунтована О.Гречаним та В.Сабадухою у монографії «Філософія здібностей у контексті пріоритету духовного над матеріальним». Суть концепції полягає в тому, щоб замість виховання посередньої людини (яка сьогодні переважає чисельно навіть на найвищих щаблях державного управління України) виховувати особистість.
     Педагоги обговорили та схвалили проекти рішень з цілого ряду інших важливих питань організації навчально-виховного процесу в коледжі.
 

 


      Навчальний процес у коледжі здійснюється за такими формами: навчальні заняття, консультації, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи. 
      Для досягнення головної мети та вирішення завдань формування фахівців зі спеціальностей «Лікувальна справа», «Акушерська справа», «Сестринська справа», викладачі використовують сучасні досягнення педагогічної та медичної науки. Основним завданням освітньо-професійної діяльності коледжу є забезпечення потреб лікувально-профілактичних закладів області молодшими спеціалістами високого рівня кваліфікації. Тому належна увага надається індивідуалізації навчання.
Впродовж останніх років теоретичні заняття з усіх дисциплін проводяться виключно з використанням мультимедійних технологій, відповідають педагогічним, методичним, фізіологічним і технічним вимогам, а також мають супровідні матеріали, які допомагають найбільш ефективно використовувати їх у навчальному процесі. 
      Все це дає можливість студентам стати активними співучасниками навчального процесу, а особливо тоді, коли вони попередньо вже готові до лекції. Запроваджена випереджуюча підготовка студентів до лекцій. Викладачами розроблені методичні матеріали (комплекси, брошури), де подається перелік контрольних питань. З ними студенти знайомляться у читальному залі бібліотеки, кабінетах, лабораторіях. Контроль випереджуючої підготовки проводиться шляхом усного тестового опитування з використанням мультимедіа, що дає змогу викладачу зорієнтуватись на готовність студентів до сприйняття нового матеріалу і на більш детальне висвітлення питань, які студенти важко засвоюють. 
Рубіжний контроль знань на теоретичних заняттях проводиться шляхом закріплення матеріалу з теми, тематичного контролю по розділах з 100% оцінюванням. Для цього використовуються тестові завдання у мультимедійному форматі. 
      Викладачі закладу прийшли до переконання, що лекції-презентації з використанням мультимедійних технологій, з випереджуючою підготовкою студентів до них, дають їм можливість легко засвоювати навчальний матеріал, брати активну участь у дискусії, розвивати логічне мислення, застосовувати успішно знання з інших дисциплін – це співпраця, діалогічне спілкування «викладач-студент», яке спрямоване на осмислену і продуктивну діяльність у формуванні нової моделі фахівця.
Сьогодні викладачі широко використовують мультимедійні технології на практичних заняттях з усіх навчальних дисциплін. 
      Одним з головних напрямків підготовки фахівців є практичне навчання у лабораторіях, кабінетах коледжу та навчальних кімнатах лікувально-профілактичних закладів міста. 
      У коледжі створена цілісна система практичної підготовки майбутніх молодших спеціалістів. Основна мета практичних та лабораторних занять – оволодіння практичними навичками та відпрацювання їх до автоматизму. У кабінетах, лабораторіях обладнані індивідуальні робочі місця, де студенти мають змогу під керівництвом викладачів відпрацювати практичні навички, поглиблювати та вдосконалювати їх. Послідовність досягнення мети продовжується у тренажерному, маніпуляційному кабінетах коледжу, під час проходження практики. Сприяє цьому потужна клінічна база обласного центру, сучасні медичні технології на засадах «доказової медицини», використання можливостей навчання безпосередньо біля ліжка пацієнта тощо. Це створює оптимальні умови для навчання, які максимально наближені до умов майбутньої професійної діяльності.
      Для формування у студентів професійних навичок та вмінь, створені умови для практичного тренінгу:
- функціонує тренажерний кабінет, де під контролем викладачів - консультантів студенти в позаурочний час відпрацьовують практичні навички;
- студенти чергують у ГОСПІСі. Тут вони мають можливість застосовувати на практиці набуті знання і практичні вміння. Робота в ГОСПІСі – це найкраща школа випробування моральних якостей майбутніх молодших медичних фахівців, виховання в них милосердя, чуйного ставлення до пацієнтів
- чергування в позааудиторний час у пологовому будинку, станції швидкої та невідкладної медичної допомоги, відділенні анестезіології та інтенсивної терапії – все це підвищує професійну майстерність майбутніх фахівців
 У коледжі працює медичний пункт, який відповідає необхідним вимогам і проводить роботу з організації профілактичних оглядів співробітників і студентів, веде диспансерний облік студентів; надає, в разі потреби, невідкладну допомогу, відповідає за санітарно-епідеміологічний стан в закладі.
Внаслідок проведеної реорганізації медичного пункту, створений та оснащений маніпуляційний кабінет, де студенти відпрацьовують один на одному (під контролем викладача) практичні навички.
      Студенти залучені до волонтерського руху та відпрацьовують практичні навики у медичному пункті коледжу під час практичних занять з дисциплін циклу практичної та професійної підготовки та у період проходження переддипломної практики (визначають групу крові, рівень глюкози за допомогою глюкометра, виконують пробу Манту, підшкірні, внутрішньовенні ін’єкції); при цьому використовується тільки одноразовий інструментарій, яким студенти забезпечуються за кошти навчального закладу.
      З метою поглиблення знань з фармакології та прикладного застосування лікарських рослин у терапії багатьох захворювань, на дослідній ділянці дендропарку коледжу вирощуються більше 60 видів лікарських рослин.
      Особливе місце у навчанні займає організація самостійної роботи. Вона активізує розумову діяльність студентів, розширює кругозір, сприяє розвитку творчої ініціативи, допомагає детальніше вивчати програмний матеріал. Самостійна позааудиторна робота є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Викладачами коледжу підготовлені методичні рекомендації для самостійного опрацювання студентами окремих тем та питань у брошурованому та електронному варіанті.
Методичне забезпечення ПСРС, наявне в бібліотеці коледжу, у кабінетах та лабораторіях, допомагає студентам знайти матеріал за темою, визначеною для самостійного вивчення, виділити головне, що треба знати, вміти, засвоїти, провести самоконтроль здобутих знань.
      Методичне забезпечення для позааудиторної роботи студентів, контрольних тестових завдань з дисциплін систематично оновлюється відповідно до діючих навчальних планів та програм, що дозволяє викладачам здійснювати контроль початкового, поетапного (тематичного) та кінцевого контролю знань з кожної дисципліни, передбаченої навчальним планом.
      Комп’ютеризація всіх навчальних аудиторій та читальної зали бібліотеки, кабінет технічних засобів навчання та два комп’ютерні кабінети дозволяють студентам, керуючись рекомендаціями та вказівками, які розроблені викладачами, самостійно працювати з електронними підручниками, навчальними та контролюючими програми, банком дидактичних матеріалів, відеофільмами та вести пошук необхідної новітньої інформації у мережі Інтернет.
      Для більш ефективної позааудиторної самостійної роботи студентів запроваджено зміни до режиму роботи навчального закладу:
- читальний зал працює до останнього відвідувача;
- щоденно проводяться консультації, КСРС;
- кількість годин консультацій з дисципліни виділяється з урахуванням ступеня важкості її засвоєння.
      Дотримуючись принципів послідовності, в коледжі, за власною ініціативою, розроблена та впроваджена у навчальний процес 12-бальна система оцінювання знань студентів, що дало змогу об’єктивно здійснювати особистісно-диференційований підхід до студента та моніторинг якості професійної освіти.
      Запроваджена рейтингова система оцінювання знань студентів за 12-ти бальною шкалою. За підсумками семестру визначається рейтинг успішності кожного студента, групи, спеціальності і подається у студентському інформаторі. Вони враховуються при призначенні стипендії студентам, призначенні іменних стипендій ім. Г.Гавриша та ім. Д.Циганкова, при розподілі випускників на роботу.
Студенти коледжу неодноразово займали призові місця під час проведення регіональних, обласних, Всеукраїнських конкурсів “Кращий за фахом” серед студентів спеціальності “Сестринська справа”.
      За результатами державного ліцензійного іспиту Крок М «Сестринська справа» показник успішності студентів коледжу щорічно вищий від національного від 5 до 15 %.
      Викладачі коледжу – це справжні професіонали, для котрих притаманний постійний пошук шляхів удосконалення навчального процесу. У їхньому доробку - підручники, навчальні посібники, видані за замовленням МОЗ України, методичне забезпечення з дисциплін на електронних носіях, у брошурованому вигляді, навчальні відеофільми тощо.
      Випускається «Інформаційно-методичний вісник», альманах студентської літературної творчості «Цілюща сила», «Тези доповідей студентських дослідницько-пошукових робіт»
      Заняття з фізичного виховання проводяться у новозбудованому спортивному корпусі. У приміщенні спорткомплексу наявний кабінет з фізичної культури для проведення лекційних занять, спортивна зала площею 280 м2, викладацька, роздягальна та додаткові приміщення.
       Нестандартно проводяться заняття з фізичного виховання: на льодовій арені, у басейні. День здоров’я та спортивні змагання за участю студентів та викладачів виховують у студентів потребу та бажання самостійних занять фізичною культурою у повсякденному житті з метою зміцнення здоров’я, формують здоров’язберігаючу компетентність.
      У вільний від занять час студенти займаються у предметних гуртках, залучаються до пошуково-дослідницької роботи, вдосконалюють свою майстерність у гуртках художньої самодіяльності (вокальний, драматичний, хореографічний) та спортивних секціях (міні-футбол, баскетбол, волейбол, теніс, легка атлетика).
      Студенти коледжу неодноразово ставали переможцями та призерами Всеукраїнських та обласних конкурсів, олімпіад, фестивалів, відзначалися стипендіями Президента, обласної та міської рад, коледжними іменними стипендіями Григорія Гавриша, Дмитра Циганкова.
      Постійно вивчається морально-психологічний клімат серед студентів, їх настрої, уподобання.
Для викладачів коледжу стало звичним звертатися до студентів тільки на «Ви». Цим самим студент відчуває повагу до себе, рівність у взаємовідносинах, практичне втілення одного із принципів педагогіки співробітництва. Форми організаційної роботи зі студентською молоддю базуються на принципах довіри і включають співпрацю з керівниками груп, індивідуальну роботу зі студентами, активом групи та органами співуправління. Це мобілізує студентів, сприяє вихованню позитивних мотивів діяльності, дисципліни, організованості та відповідальності. 
      Для вивчення морально-етичної обстановки у закладі, міжособистісних відносин, запобігання правопорушень, існує скринька «Для пропозицій студентів», проводиться анонімне анкетування студентів-випускників.

Наша адреса

Тел/факс: (0342) 75-32-58
Відділення післядипломної освіти
Тел: (0342)528004
 

 

Для студентів

Moodle

Корисні посилання

ZNO

vfpo

Copyright © 2023 Комунальний заклад фахової передвищої освіти "Івано-Франківський медичний фаховий коледж" Івано-Франківської обласної ради/ м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи 165