Система виховної роботи в закладі освіти

Мальованчук Н.В 2

       
 
Виховна система закладу освіти - це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності учасників освітнього процесу. Виховання тісно поєднується з навчальною діяльністю та вплетене органічно в освітній процес. На сьогоднішній день в коледжі склалася система виховної роботи, яка на принципах гуманізму, демократизму, єдності сім'ї та закладу освіти, спадкоємності поколінь забезпечує здійснення національно-патріотичного виховання, сприяє формуванню в здобувачів освіти навичок самоосвіти, самоаналізу, допомагає розвивати індивідуальні здібності, творчі задатки, самовизначитись та самореалізуватись.
         Основна увага приділяється формуванню особистості здобувача освіти, громадянина-патріота України, створенню умов для самореалізації, відповідно до його здібностей, виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, формування свідомого ставлення до свого здоров'я, належних гігієнічних навичок і засад здорового способу життя.
         Виховна система закладу освіти розроблена відповідно до Закону України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту»,  Конвенції ООН    про права дитини, Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді в національній системі освіти, Статуту КЗ ФПО «Івано-Франківський медичний фаховий коледж» ІФОР.
 
 
 
Завдання виховної системи:
• Виховувати особистість, патріота та інноватора, який вміє ухвалювати відповідальні рішення та дотримується прав людини.
• Виховувати здобувача освіти як громадянина країни, національно свідомого, життєво і соціально компетентного, здатного здійснювати самостійний вибір і приймати відповідні рішення у життєвих ситуаціях.
• Сприяти зростанню творчого духовного потенціалу особистості, розкриттю здібностей на кожному з виховних етапів.
• Розвивати студентське самоврядування як осередок самореалізації громадянського виховання.
• Стимулювати саморозвиток, самовиховання, самоосвіту студентів та розвиток їх життєтворчої компетентності через участь у реалізації проєктів соціального та благодійного напрямків.
• Створювати умови для розвитку життєтворчої компетентності здобувачів освіти.
• Впроваджувати оптимальні методи, форми, засоби, що сприяють формуванню в студентської молоді основ життєтворчості; розширювати можливості компетентного вибору особистістю свого життєвого шляху.
   Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи протягом навчального року здійснюється за основними напрямками:
        
- ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;
- ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;
- ціннісне ставлення до природи;
- ціннісне ставлення до мистецтва;
- ціннісне ставлення до праці;
- ціннісне ставлення до себе:
-  до свого фізичного «Я»;
-  до свого психічного «Я»;
- до свого соціального «Я».


Система виховної роботи закладу освіти забезпечує:

• активне залучення до процесу виховання батьківської громадськості;
• організацію методичної роботи з актуальних проблем виховання з педагогами, керівниками навчальних груп;
• розвиток активності здобувачів освіти у різних видах діяльності та творчий розвиток здібностей, інтересів особистості у позанавчальній діяльності;
• згуртовування студентських колективів навколо організації колективних творчих справ, участь у проєктах;
• соціальну захищеність і підтримку здобувачів освіти;
• співробітництво з правоохоронними органами, соціальними службами з питань організації правової освіти, профілактичної роботи серед здобувачів освіти;

       Серцевиною виховного процесу є особистість: її нахили, здібності, потреби, інтереси, соціальний досвід, самовідданість, характер.

       Результатом виховної діяльності закладу є створення сучасної моделі випускника - людини, готової до самоосвіти, самовизначення та самореалізації у дорослому житті.

        

 

 

Наша адреса

Тел/факс: (0342) 75-32-58
Відділення післядипломної освіти
Тел: (0342)528004
 

 

Для студентів

Moodle

Корисні посилання

ZNO

vfpo

Copyright © 2023 Комунальний заклад фахової передвищої освіти "Івано-Франківський медичний фаховий коледж" Івано-Франківської обласної ради/ м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи 165